Čas


O nás Tisk Email

Vítejte na stránkách

České společnosti pro zdravotnickou techniku
 

POSLÁNÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU:

ČSZT vznikla 24.2.1990 se záměrem sdružit inženýry, lékaře, techniky a další zdravotnické pracovníky, kteří mají zájem o zdravotnickou techniku, poskytovat jim informace a spolu se státními institucemi, školami a dalšími organizacemi působícími v tomto oboru umožňovat zvyšování jejich kvalifikace. ČSZT též působí jako sdružení expertů pro potřeby oboru zdravotnická technika. Společnost je zakládajícím členem ČSVTS.

AKTIVITY:

ČSZT je aktivním účastníkem tvorby legislativních norem týkajících se zdravotnické techniky, postavení biomedicínských inženýrů a techniků ve zdravotnictví a jejich vzdělávání, včetně vzdělávání pregraduálního a postgraduálního.

Pořádá odborné akce zaměřené na bezpečné a spolehlivé aplikace zdravotnické techniky podle Zákona 123/2000 Sb. a nově i č. 268/2014, na celoživotní vzdělávání technických zdravotnických pracovníků podle Zákona č. 96/2004 Sb. a vytváří podmínky pro mezioborovou spolupráci ve zdravotnických týmech tvořených lékaři, sestrami, biomedicínskými inženýry a dalšími zdravotnickými pracovníky. Tradiční je aktuální sledování technických norem a jejich propagace do praxe oboru.

V posledních letech se ČSZT zaměřuje také na speciální technická zařízení nemocničních budov (elektro, mediplyny, klima,…) nezbytná pro komplexní technickou bezpečnost a spolehlivost poskytované zdravotní péče.

Členové ČSZT, kteří jsou vedoucími pracovníky ve špičkových zdravotnických zařízeních, spolupracují s technickými VŠ se studijními programy BMI a BMT a významně přispívají k teoretické i praktické přípravě studentů. ČSZT se ve spolupráci se SBMILI ČLS J.E.Purkyně podílí na vytváření systému celoživotního vzdělávání pro techniky ve zdravotnictví. V letech 2007 až 2013 se v něm kvalifikovalo přes 160 biomedicínských techniků a inženýrů, převážně ze zdravotnických zařízení ČR, ale také z firem dodávajících techniku a technické služby do zdravotnictví. Ve specializačním vzdělávání v oboru klinického inženýrství je od r. 2013 více než 50 BMI.

ČSZT má zástupce v akreditační komisi MZ ČR a spolupracuje s mnoha institucemi státní správy, zkušebními a kontrolními ústavy a s vysokoškolskými pracovišti: Elektrotechnický zkušební ústav, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut, Strojírenský zkušební ústav, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, FEL ČVUT Praha, FBMI ČVUT Kladno, VŠB TU Ostrava, ÚBMI FEKT VUT Brno,  ÚZS TU Liberec a další.

Hlavními partnery ČSZT při pořádání odborných akcí a při tvorbě koncepce postavení techniků ve zdravotnictví jsou kromě škol a vyjmenovaných institucí zejména Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně, Společnost radiologických asistentů ČR, Radiologická společnost ČLS J. E. Purkyně a Česká asociace sester.