Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU

SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR

ČESKÁ ASOCIACE SESTER

SPOLEČNOST BMI a LI ČLS J. E. PURKYNĚ

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE – TÝMOVÁ PRÁCE II.

22. a 23. listopadu 2007

DŮM TECHNIKY PARDUBICE

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zejména Vám – zdravotníkům, vykonávajícím své povolání podle zákonů č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb., ale i technikům, výrobcům a distributorům zdravotnické techniky, pomůcek a materiálů, servisním technikům, manažerům a odborníkům ve vzdělávání a vůbec všem, kterým není lhostejná výsledná kvalita poskytované zdravotní péče – je určena konference, která navazuje na sérii předchozích odborných akcí, které jsme na téma kvality a týmové práce pořádali v Ostravě v letech 1999 až 2005. Tentokrát Vás zveme do Pardubic.
Do praxe jsou zaváděny procesy vedoucí k akreditaci nemocnic, naše pracovní postupy se standardizují a kvalitu zdravotní péče jsme se naučili měřit. Odborných akcí na tato témata je dostatek. Proto se organizátoři této konference, tradičně spojení s velkým počtem pracovní-ků nelékařských povolání, zaměřují na dopady nové legislativy a na zvyšování kvality „lid-ského faktoru“, kam patří i formování a funkce multidisciplinárních týmů. Zvýšená pozornost je věnována zdravotnickým prostředkům v pacientském prostředí.
Je toho stále mnoho, co bychom si měli sdělit navzájem. Jsme zařazeni do „škatulek“ podle toho, jak nás specializace a standardizace potřebuje v procesech sestavených z dílčích článků. To vše umíme dobře popsat, ale výslednou kvalitu procesů ovlivní i to, co o sobě víme, jak spolupracujeme a jak komunikujeme. Kvalita zdravotní péče je velmi složitý integrál výsledků práce nás všech, respektive našich pracovních týmů. Nebudeme se proto rozchá-zet k jednáním do sekcí, konference proběhne v plénu. Jednotlivá sdělení jsou soustředěna do tří hlavních tématických okruhů. Předpokládáme bohatou diskusi, která ujasní součinnost všech profesí podílejících se na stálém zlepšování zdravotní péče.


PROGRAM KONFERENCE

Odborné jednání konference je určeno zejména pro profese vázané v neformálních i for-málních týmech, např.:
•    lékař – sestra – biomedicínský inženýr/technik
•    ošetřující lékař – radiolog – radiologický asistent
•    výrobce – dodavatel – servis – poskytovatel


TÉMATICKÉ OKRUHY

 1. Zkušenosti s technickou podporou při poskytování zdravotní péče
  • Legislativa týkající se zdravotnických prostředků, metrologie, radiační ochrana, včetně nařízení vlády a resortních vyhlášek
  • Technické normy
  • Interakce legislativních předpisů
 2. Bezpečnost použití zdravotnického prostředku v pacientském prostředí
  • Zdravotnický prostředek, zdravotnický elektrický přístroj, zdravotnický elektrický systém – teorie a poznatky z praxe
  • Elektrická a jiná instalace jako garance spolehlivosti a bezpečnosti komplexu zdravotnických elektrických přístrojů
  • Ovlivnění kvality zdravotní péče interakcí zdravotnického přístroje se speciál-ním spotřebním materiálem
  • Zdravotnické prostředky a hygiena jejich používání
  • Spolupráce s výrobci a servisními organizacemi při zvyšování kvality poskyto-vané zdravotní péče
 3. Lidský faktor
  • Management, způsoby řízení a organizační začlenění správy zdravotnických prostředků
  • Týmová práce
  • Multidisciplinární tým ve smyslu zákonů č. 95 a 96/2004 Sb.
  • Kvalifikační požadavky pro technické činnosti v pacientském prostředí
  • Procesy, standardizace, certifikace, akreditace
  • Současný stav ve vzdělávání zdravotnických profesíTÉMATICKÝ OKRUH 1

MUDr. František Jurek - Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Technika a zdravotnictví

MUDr. David Marx, PhD. - Kabinet veřejného zdravotnictví 3. LF UK
Riziko při poskytování zdravotní péče

MVDr. Ivana Justová - Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
Zákon č. 123/2000 Sb. – zkušenosti SÚKL s jeho aplikací zejména u poskytovatelů zdravotní péče

RNDr. Zdeněk Rozlívka - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Atomový zákon – úloha SÚJB při kontrole zdravotnických prostředků

MUDr. Miroslav Šercl, CSc. - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Národní radiologické standardy a jejich aplikace v klinické praxi

Mgr. Dana Jurásková, MBA - prezidentka České asociace sester
Role České asociace sester při sledování kvality zdravotní péče

Ing. Josef Jirsa - Nemocnice Písek, a. s.
Akreditace nemocnice a Zákon č. 123/2000 Sb.

Mgr. Jaroslav Storm - Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zdravotnické prostředky – aspekty a dopady legislativních změn

Ing. Vladimír Vejrosta - Česká společnost pro zdrav. techniku
Využití technických norem ke zvýšení bezpečnosti a kvality práce na zdravotnic-kých pracovištích

Ing. Evangelos Tavandžis - Auditor v oblasti zdravotnictví
Použití ISO norem v oblasti zdravotnictví

Mgr. Petr Máca, Mgr. Josef Hyka - Společnost radiologických asistentů ČR
Ambulantní radiodiagnostika v soukolí legislativyTÉMATICKÝ OKRUH 2

Ing. Zdeněk Šlégr - IKEM, Praha
Průvodce klinického inženýra pacientským prostředím

RNDr. Josef Čihák - Vsetínská nemocnice, a. s.
Interakce zdravotnických prostředků – přístrojové techniky a „spotřebního mate-riálu“ a možné vlivy na kvalitu poskytované zdravotní péče

Ing. Martin Mayer - Nemocnice Na Homolce, Praha
Biomedicínské inženýrství – nedílná složka při poskytování kvalitní zdravotní péče

RNDr. Erich Pazdziora - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Vyšší stupeň dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků s dutinami

Ing. Radovan Wiecek - Český metrologický institut, Brno
Zdravotnické prostředky s měřící funkcí v metrologické praxi

Bc. David Kosina - LINET, spol. s r.o.
Bezpečnost pacienta na lůžku

Doc. Ing. Jan Münz, CSc. - SMS spol. s r. o., Brno
Zkušenosti s dodávkami IT formou pronájmu řešení

Petra Přečková - TESCO SW, a.s., Olomouc
Workflow v řízení správy zdravotnických procesů – praktické využití SW aplikaceTÉMATICKÝ OKRUH 3

Doc. PhDr. Vladimír Hlavenka, CSc. - INVENTA, s. r. o., Praha
Efektívny tým – budovanie, výkonnosť, leadership a role

Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. - SBMILI ČLS J. E. P.
Odborná, zvláštní odborná a specializovaná způsobilost biomedicínských techniků a inženýrů

MUDr. Michaela Kostičová - Lekárska fakulta UK Bratislava
Systémy kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej Republike

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT, Praha
Biomedicínské inženýrství jako zdravotnický studijní obor

Bc. Jan Mecl - Nemocnice Na Homolce, Praha
Respirační terapeut jako součást multidisciplinárního týmu

Jaroslava Zavoralová - Hamzova odborná léčebna Košumberk
Akreditace – příprava a realizace

Mgr. Renata Hernová - SZŠ a VOŠz Olomouc
Autoevaluace školy v oboru zdravotnický asistent

Ing. Radovan Hájovský, PhD.,Mgr. Petr Tiefenbach  - VŠB – Technická univerzita Ostrava
E-learning ve zdravotnických oborech

Mgr. Petr Tiefenbach Doc., RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. - VŠB – Technická univerzita Ostrava
Studijní obor biomedicínská technika s podporou projektu Evropského sociálního fondu