Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT

ČESKÁ ASOCIACE SESTER

MAPA TECHNICKÝCH RIZIK V NEMOCNICI

20. září 2007
Praha 1, Novotného lávka 5
Cílem symposia je získání přehledných informací o vzniku možných technických rizik v nemocnicích, jakým způsobem eliminovat jejich výskyt a jak zajistit bezpečnost při poskytování zdravotnické (lékařské) péče.
Symposium je určeno pro zdravotnické pracovníky - lékaře, sestry a další pracovníky dle zákona 96/2005 Sb., metrology a techniky zabývající se Zákonem o zdravotnických prostředcích č. 123/2000 Sb. Nabyté poznatky mohou účastníkům symposia pomoci uvědomit si možná rizika a najít tak správné a efektivní řešení, jak zajistit bezpečný provoz na svých pracovištích v souladu s legislativou (se všemi zákony, normami a směrnicemi platnými v ČR). Diskuse a praktické příklady sdělené na symposiu zcela jistě všechny zúčastněné obohatí o zajímavé informace a praktické zkušenosti kolegů.


1.    Úvodní slovo
MUDr. František Jurek, Městská nemocnice Ostrava

2.    Technická rizika elektrických rozvodů v místnostech pro lékařské účely
Ing. Zdeněk Šlégr, IKEM

3.    Rizika vzniklá chybným měřením fyzikálních veličin
Ing. Wiecek, Český metrologický institut, Brno

4.    HACCP – Technická zajištění nemocničního stravování
Mgr. Anna Fischerová,městská nemocnice Ostrava

5.    Rizika vzniklá špatnou komunikací mezi obory
RNDr. Josef Čihák, Ing. Vlastimil Kalman, nemocnice Vsetín

6.    Zamezení vzniku technických rizik při práci s přístroji a systémy přístrojů na pracovištích ( zákon č.123/2003 Sb. v praxi )
Ing. Václav Bláha, Ing. Iveta Říhová FN Motol

7.    Bezpečnostní rizika při používání zdravotnických prostředků – zdravotnické techniky
Ing. Petr Mikeš, FN Hradec Králové

8.    Rizika související s využíváním moderní techniky nových materiálů
Doc. MUDr. Trč Tomáš přednosta Ortopedické kliniky 2. LF UK a FNM

9.    Vyhodnocení rizik, studie proveditelnosti a využití nežádoucích příhod do praxe
Ing. Jiří Petráček, FN Motol