Čas


Tisk Email

VOLBY DO VÝBORU A KONTROLNÍ KOMISE ČSZT

 

Vážení přátelé, členové ČSZT,

uplynuly tři roky od posledních voleb do výboru a kontrolní komise a je třeba uspořádat volby na období 2016 až 2019.  Budeme se držet osvědčené metody (stanovy ČSZT  článek 11, odst. 4) a volit korespondenčně. Činíme tak od roku  1999. Účast na valné hromadě ČSZT by byla minimální; s ohledem na časovou i finanční náročnost je to pochopitelné. To znamená, že by výbor i kontrolní komise byly zvoleny malým počtem členů.  Návratnost při korespondenční volbě při minulých volbách 68%.

doporučujeme tento postup:

 1. Zprávy o činnosti ČSZT v uplynulém volebním období (2013-2016)
  a volební řád jsou na webových stránkách naší společnosti www.cszt.cz.
   
 2. V příloze posíláme seznam kandidátů s jejich charakteristikami a volební lístky.
   
 3. Volbu provedete zaškrtnutím kandidátů, a to maximálně u výboru 9 a u kontrolní komise 3. Volební lístky vrátíte v přiložené obálce. Můžete hlasovat též elektronicky, v tom případě připojíte volební lístek z webu jako přílohu e-mailu. Upozorňujeme ale, že potom není volba zcela tajná. V zájmu anonymity budeme v takových případech tisknout lístky z přílohy a vlastní maily mazat.
   
 4. Volební lístky vrácené do 10.4.2017 vyhodnotí do 15 dnů volební komise ve složení Ing. Jiří Petráček, předseda odstupu­jícího výboru ČSZT, Ing. Vratislav Fabián, Ph.D., předseda odstupující kontrolní komise, Ing. Helena Rybínová, CSc., člen.

   
 5. Odstupující výbor svolá do 15.6.2017 schůzi nově zvoleného výboru a revizní komi­se, na které budou zvoleni předseda, místopředseda, vědecký tajemník, hospodář a předseda kontrolní komise ČSZT. Složení nově zvolených orgánů bude zveřejněno na webových stránkách ČSZT.
   
 6. Podmínkou pro účast ve volbách jsou zaplacené členské příspěvky včetně roku 2017. Ti, kteří dosud nezaplatili, mohou dodatečně zaplatit 100 Kč na náš účet číslo 50930011/0100, VS 161, na příkaz uveďte jméno plátce
   
 7. Další komunikace je možná e-mailem na adresu sekretariátu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .   Adresa Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  je zrušena

 

DODATEK: Prosíme všechny členy, aby nám laskavě obratem poslali aktualizované údaje:   jméno, příjmení, titul, pracoviště a bydliště s tím, že podtrhnete adresu, na kterou chcete posílat poštu. Dále telefon a e-mailovou adresu. Děkujeme.
 

VOLEBNÍ LÍSTEK ke stažení ZDE KANDIDÁTKA ke stažení ZDE

 

KANDIDÁTKA DO VÝBORU ČSZT

NA OBDOBÍ 2016 až 2019

 

 

Jméno, titul

dosavadní funkce

 

1

Ing. Martin AUGUSTYNEK, Ph.D.

člen výboru

Absolvent VŠB -TU Ostrava, obor lékařská elektronika (algoritmy pro řízení kardiostimulátorů na základě fyzické aktivity. Odborný asistent na Katedře kybernetiky a BMI VŠB -TU. Bylo mu uděleno několik patentů v oblasti BMI, je autorem 40 odborných publikací a několika ochran duševního vlastnictví v oboru BMI. Aktivně se podílí na pořádání odborných akcí VŠB–TU Ostrava

2

Ing. Kristýna BUZKOVÁ

nový návrh

Ing. Kristýna Buzková vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu biomedicínského inženýrství, bakalářský studijní obor Biomedicínský technik a magisterský studijní obor Biomedicínský inženýr. V roce 2015 ji byla
udělena prestižní Cena Josefa Hlávky. Nyní pokračuje na FBMI ČVUT jako doktorandka, kde se aktivně podílí na výuce předmětů jako např. Management zdravotnické techniky a Klinické hodnocení zdravotnických prostředků. Mimo to také působila jako odborný hodnotitel v Sekci zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nyní působí ve společnosti Valeant Pharmaceuticals International, kde se zabývá regulací trhu se zdravotnickými prostředky.

3

Ing. Vratislav FABIÁN, Ph.D.

člen RK

Odborný asistent na Katedře fyziky, FEL ČVUT v Praze se zaměřením na výzkum a výuku v oblasti biofyziky, absolvent FEL v oboru biomedicínského inženýrství. Aktivně působící v oblasti zdravotnické metrologie, manažer jakosti Autorizovaného metrologického střediska K127 Medicton Group s.r.o. Autor výukových materiálů a odborných publikací.

4

Ing. Petr GABRIEL

nový návrh

Vedoucí oddělení zdravotnické techniky ve Slezské nemocnici Opava a SZZ Krnov. Biomedicínský inženýr, absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity obrany v Brně. Dříve působil v oboru speciální radioelektroniky u Armády ČR a poté jako vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství v Městské nemocnici Ostrava.

5

Ing. Marek GAJOVSKÝ

místopředseda

Absolvent VŠB – Technické univerzity Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky – specializace zdravotnická technika. Od roku 1998 vedoucí oddělení zdravotnické techniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dlouhodobá spolupráce v oblasti výchovy a výuky biomedicínských techniků a inženýrů, bakalářské práce, diplomové práce, praxe.

6

MUDr. František JUREK

člen výboru

Absolvent UP Olomouc, obory vnitřní lékařství, kardiologie a veřejné zdravotnictví. 10 let vedl pracoviště lékařské elektroniky MN Ostrava, v letech 1993 – 2009 ředitel MN Ostrava. Věnuje se nadále kardiologii, na VŠB – TU Ostrava přednáší předměty Veřejné zdravotnictví a Úvod do NIS a podílí se na vědecko výzkumné činnosti na Katedře kybernetiky a BMI. Zakládající člen ČSZT.

7

MVDr. Ivana JUSTOVÁ

nový návrh

Vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně, obor Všeobecné veterinární lékařství, které doplnila složením atestační zkoušky I. stupně (specializace v oblasti laboratorní a klinické diagnostiky). Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv pracuje od roku 1984 nejprve na pozici odborného pracovníka na oddělení farmakologie a toxikologie. Od roku 1997 je její pracovní činnost zaměřena na oblast zdravotnických prostředků s cílem podílet se na zajištění funkčních a bezpečných zdravotnických prostředků. V současné době pracuje v Sekci zdravotnických prostředků na oddělení vigilance na pozici vedoucí oddělení.

8

Ing. Radka KEJMAROVÁ

nový návrh

V prostředí českého zdravotnictví a nemocnic se pohybuje od ukončení studia střední školy v roce 1995. První zkušenosti jsou spjaty s praxí na operačních sálech více typů a zaměření. Po doplnění technického vzdělání se zaměřuje na oblast zdravotnické techniky nejprve jako technik a od roku 2013 jako vedoucí Oddělení zdravotnické techniky v Ústřední vojenské nemocnici. Od této doby se podílí i na výuce studentů  FBMI později i na TUL jako externí vyučující.  Od počátku roku 2016 je členem managementu Ústřední vojenské nemocnice na pozici Náměstek ředitele pro obchod a realizaci investic, ve které vyjma Oddělení zdravotnické techniky řídí činnost Obchodního oddělení a Oddělení plánování a realizace investic.

9

Ing. Jan NÁHLÍK

člen RK

Absolvent ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství na katedře Kybernetiky a měření. Od ukončení magisterského studia v roce 2007 zaměstnán v Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. Významně se zasazuje o rozvoj informačního systému technické evidence zdravotnických prostředků. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“. Přednáší v rámci denního studia na FEL, akreditovaného programu kabinetu biomedicínské techniky IPVZ i jako aktivní člen České společnosti pro zdravotnickou techniku. Je garantem praxí v oboru specializačního vzdělávání „klinické inženýrství“.

10

Mgr. Kateřina PAVLÍKOVÁ

Nový návrh

Vystudovala 1. lékařskou fakultu – magisterské studium zdravotnická technika a informatika. Po skončení studia na vysoké škole nastoupila do VFN na II. interní kliniku, kde zastávala funkci klinického inženýra. Od roku 2012 pracuje na Ministerstvu zdravotnictví ČR – odboru farmacie, oddělení zdravotnických prostředků.

11

Ing. Jiří PETRÁČEK

předseda

Registrovaný biomedicínský inženýr, vedoucí odboru zdravotnické techniky a investic ve FN Motol, absolvent ČVUT FEL, obor silnoproud, postgraduální studium FEL, obor mikroelektronika a optoelektronika, absolvent VŠE Institutu oceňování majetku. Soudní znalec v oboru zdravotnická technika a oceňování, projektový manažer B dle IPMA, odborný asistent FBMI ČVUT.

12

Ing. Miroslav ROSŮLEK

Nový návrh

Biomedicínský inženýr ve Fakultní nemocnici Olomouc, vedoucí Oddělení biomedicínského inženýrství (komplexní technická politika v oblasti zdravotnické techniky, zavádění nových technologií, využitelnost zdrav. prostředků, rozvoj oblasti biomedicínského inženýrství a klinických software). Dlouhodobá spolupráce vzdělávání studentů BMI v praxi s VŠB-TUO, VUT Brno. Absolvent VŠB-TU Ostrava, FEI, Měřicí a řídicí technika v biomedicíně, původce Českého patentu a průmyslových vzorů v oblasti BMI.

13

Ing. Zdeněk ŠLÉGR

člen výboru

Absolvent ČVUT FEL, obor technická kybernetika. ZT se zabývá od r. 1967, zpočátku implantabilními elektrostimulacemi orgánů a tkání ve VÚEML, po vzniku IKEM vedl skupinu techniků na Kardiologii, po roce 2006 vedl OZT. Podílel se na vzniku zákona 96/2004 a zastupoval BMI/BMT v akreditační komisi MZ ČR. Lektor spolupracující s FBMI a FEL ČVUT a v postgraduálním vzdělávání s IPVZ. Klinický inženýr, zakládající člen ČSZT.

 

KANDIDÁTKA DO REVIZNÍ KOMISE ČSZT

NA OBDOBÍ 2016 – 2019

 

č.

jméno

dosavadní

funkce

 

1

Ing. Václav Bláha

nový návrh

V roce 2005 nastoupil jako technik do FN Motol, kde se věnoval především přístrojové technice na klinice anesteziologie a resuscitace. Realizoval několik investičních projektů dodávek zdravotnické technologie včetně řízení návazných profesí. V letech 2009-2012 vedl oddělení biomedicínského inženýrství. Mezi roky 2012 a 2014 vyzkoušel práci v soukromém sektoru částečně i v zahraničí, kde řešil několik projektů i mimo zdravotnictví. V roce 2014 se vrátil zpět do FNM a nyní působí jako vedoucí biomedicínského inženýrství se zakončeným vzděláním v oboru klinické inženýrství.

2

Doc. Ing. Martin ČERNÝ, Ph.D.

Člen RK

absolvent VŠB – TU Ostrava, obor měřící a řídící technika se specializací v biomedicíně. Tam rovněž absolvoval doktorské studium obhajobou disertační práce. Odborný asistent na katedře kybernetiky a BMI. Spolupracuje s FN Ostrava je autorem a spoluautorem publikací (18 v ISI WoK). Aktivně se podílí na pořádání odborných akcí VŠB–TUO.

3

Ing. Štěpán Holinka

 

nový návrh

2007 až dosud - biomedicínský (od r. 2016 klinický) inženýr na Odboru zdravotnické techniky a 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Zajišťuji správu zdravotnické techniky dle platné legislativy, na pracovišti 3. interny se navíc starám o dodržování metrologického řádu VFN pro standardní měřidla. Podílím se na přípravě poptávkových řízení při nákupu ZP. Provádím drobné mechanické a elektrické opravy lékařské přístrojové techniky, servis a odbornou údržbu v rámci zaškolení od externích firem (2009 až 2012 přístroje firmy BTL Zdravotnická technika a.s; 2011 až dosud  infuzní technika od B.Braun Medical; 2011 až dosud lůžka firmy Linet s.r.o.).Ve VFN v Praze jsem odborným garantem specializačního vzdělávání v oboru "Klinické inženýrství".

4

Ing. Ondřej ŠVAGR

nový návrh

Absolvent magisterského studia na ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství (2011) a bakalářského studia na ČVUT FBMI v oboru klinická technika (2009). Od roku 2009 byl zaměstnán jako biomedicínský technik a po absolvování magisterského studia od roku 2011 jako biomedicínský inženýr na Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. V rámci své denní činnosti se specializuje na systémy monitorování životních funkcí a přístrojovou techniku operačních sálů. Je garantem odborné praxe v oboru specializačního vzdělávacího kurzu „klinické inženýrství“. Během profesní praxe získal v roce 2016 specializovanou způsobilost v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“ a „Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve“. V současné době je zařazen do doktorského studia na ČVUT FEL ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.