Čas


VOLEBNÍ ŘÁD 2017 Tisk Email

VOLEBNÍ ŘÁD

 

pro volby do výboru a kontrolní komise
České společnosti pro zdravotnickou techniku, z. s.

 

1.     Kandidátka do výboru a kontrolní komise (KK) ČSZT se sestavuje na základě návrhů z řad členů ČSZT. Kandidáty může navrhnout výbor a každý individuální a kolektivní člen ČSZT písemně. Na hlasovacím lístku budou uvedeny všechny návrhy, které budou doručeny ve stanoveném termínu. Pro toto volební období je to 28.2.2017. Kandidátku sestavuje výbor ČSZT, hlasovací lístky rozešle všem členům. Další informace budou zveřejňovány na www.cszt.cz.

2.     Pro tyto volby platí následující termíny:

·     hlasovací lístky budou rozeslány členům do           21.3.2017

·     vyplněné hlasovací lístky nutno vrátit do               20.4.2017

·     výsledky voleb budou zveřejněny do                     31.5.2017

3.     Volba je tajná a spočívá v zaslání hlasovacího lístku s označenými kandidáty do výboru a kontrolní komise ČSZT v označené obálce v určeném termínu.

4.     Je možná elektronická volba, volební lístek bude na www.cszt.cz. V tom případě není volba anonymní (e-mailová adresa odesilatele). Sečtené obálky a elektronické volební lístky předloží výbor volební komisi v tabulce s přiloženými volebními lístky (ty už anonymní jsou).

5.     Hlasovací lístek je platný tehdy, je-li v něm označeno maximálně 9 kandidátů do výboru a 3 kandidáti do kontrolní komise ČSZT.

6.     K vyhodnocení voleb stanoví odstupující výbor tříčlennou volební komise ve složení: 1 člen odstupujícího výboru, 1 člen odstupující kontrolní komise, 1 individuální člen ČSZT.

7.     V přítomnosti členů volební komise se otevřou obálky s hlasovacími lístky. Komise spočítá hlasy a sepíše protokol o volbě výboru. Hlasovací lístky se archivují.

8.     Pro zvolení kandidáta je nutná nadpoloviční většina odevzdaných hlasů. Členy volených orgánů se stávají kandidáti v pořadí počtu odevzdaných hlasů.

9.     Klíč k volbě členů výboru a kontrolní komise ČSZT:

·     individuální člen registrovaný u výboru nebo v pobočce ČSZT        1 hlas

·     kolektivní člen (musí být vyznačeno na volebním lístku)                5 hlasů.

10.   Podmínkou pro účast ve volbách do výboru a kontrolní komise ČSZT je zaplacení členského příspěvku včetně roku, kdy probíhají volby, tj. 2017.

Výsledek předloží volební komise výboru a ten jej zveřejní na webu ČSZT.

 

Schváleno výborem ČSZT     11.6.1996

Aktualizovaná verze              31.1.2017

za správnost:                         Ing. Helena Rybínová CSc., tajemnice ČSZT