Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR
ČESKÁ ASOCIACE SESTERSPOLEČNOST BMI a LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY
ČLS J.E.P.

konference

 

KVALITA  ZDRAVOTNÍ PÉČE – TÝMOVÁ PRÁCE III.


11. a 12. června 2009
DŮM TECHNIKY PARDUBICEVážené kolegyně, vážení kolegové,

zejména Vám – zdravotníkům, vykonávajícím své povolání podle zákonů č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb., ale i technikům, výrobcům a distributorům zdravotnické techniky a informatiky, pomůcek a materiálů, servisním technikům, manažerům a odborníkům ve vzdělávání a vůbec všem, kterým není lhostejná výsledná kvalita poskytované zdravotní péče, je určena tato pozvánka na konferenci navazující na čtyři předchozí pořádané v Ostravě a v Pardubicích pod názvy ŘÍZENÁ JAKOST VE ZDRAVOTNICTVÍ ČR a KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE – TÝMOVÁ PRÁCE. Organizátoři konference se zaměřují na dopady legislativy a na zvyšování kvality "lidského faktoru", kam patří i formování a funkce multidisciplinárních týmů. Zvýšená pozornost je věnována zdravotnickým prostředkům v pacientském prostředí.
Ve všech zdravotnických profesích roste v posledních letech napětí mezi náporem nových požadavků a stagnací nebo i úbytkem kvalifikovaných pracovníků. Globálně se zdravotní péče nachází na křižovatce; nejkritičtější situace je dána nedostatkem sester a jejich přetěžováním.
Pardubická konference chce přispět k lepší týmové spolupráci různých zdravotnických profesí. Využije k tomu Vaše znalosti a zkušenosti v diskusi, která bude mít dostatečný prostor v návaznosti na vyžádané a přihlášené přednášky.


PROGRAM KONFERENCE

Odborné jednání konference je určeno zejména pro profese vázané v neformálních formálních týmech, např.:

 • lékař – sestra – biomedicínský inženýr/technik
 • ošetřující lékař – radiolog – radiologický asistent
 • výrobce – dodavatel – servis – poskytovatel


TÉMATICKÉ OKRUHY

1. Zdravotnický pracovník jako člen multidisciplinárního týmu
 • Novelizované zákony č. 95 a 96 Sb.(úplné znění 338 a 339/2008 Sb.)
 • Vzdělávání zdravotnických pracovníků
 • Kvalifikační požadavky pro technické činnosti v pacientském prostředí
 • Řízení a organizační začlenění správy zdravotnických prostředků
 • Specifikace rozhraní činností zdravotnických pracovníků
2. Použití zdravotnického prostředku v pacientském prostředí
 • Zdravotnický prostředek, zdravotnický elektrický přístroj, zdravotnický elektrický systém – teorie a poznatky z praxe
 • Elektrická a jiná instalace jako garance spolehlivosti a bezpečnosti komplexu zdravotnických elektrických přístrojů
 • Ovlivnění kvality zdravotní péče interakcí zdravotnického přístroje se speciálním spotřebním materiálem
 • Zdravotnické prostředky a hygiena jejich používání
 • Spolupráce s výrobci a servisními organizacemi při zvyšování kvality poskytované zdravotní péče

3. Zkušenosti se standardizací, certifikací a akreditací

 • Akreditace českých nemocnic podle norem ISO 9000
 • Akreditace českých nemocnic podle JCAHO-SAK ČR
 • Poznatky z akreditačních procesů

4. Legislativa

 • Novinky v legislativě týkající se zdravotnických prostředků, metrologie, radiační ochrany, včetně nařízení vlády a resortních vyhlášek
 • Interakce předpisů

TÉMATICKÝ OKRUH 1

Získávání odborné a specializované způsobilosti podle nové legislativy ve zdravotnictví
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. - IPVZ Praha

Dva roky postgraduálního vzdělávání zdravotníků – techniků
Ing. Antonín Grošpic, CSc. - IPVZ Praha

Možnosti multidisciplinární VŠ výuky nelékařských zdravotnických profesí
Doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - ČVUT – Fakulta BMI

Život studijních oborů BMI a BMT akreditovaných dle legislativy o nelékařských profesích: klady a zápory
Doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. - VŠB – TU Ostrava
Mgr. Petr Tiefenbach - VŠB – TU Ostrava

Biomedicínské inženýrství jako multidisciplinární obor – začlenění do evropského kontextu
Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. - ČVUT – Fakulta elektrotechnická

Vzdělávání radiologických asistentů a mezioborová spolupráce
Bc. Hana Ferfecká - Městská nemocnice Ostrava

Biomedicínský inženýr (technik) – začlenění do provozu, problémy s komunikací
Ing. Jiří Petráček  - Fakultní nemocnice v Motole

Kompetence multidisciplinárního týmu při použití zdravotnických prostředků
RNDr. Josef Čihák - ČSZT

Rozhraní činností zdravotnických pracovníků v praxi
Margita Malíšková - Městská nemocnice Ostrava
Ing. Radomír Sabaš - Městská nemocnice Ostrava

Komunikace v pracovních multidisciplinárních skupinách a týmech
Ing. Jana Vašíčková - ČVUT – Fakulta BMI

Multioborová spolupráce při provozu centra hyperbarické medicíny Ostrava
Jarmila Tichavská - Centrum hyperbarické medicíny Ostrava
Jana Maršálková - Centrum hyperbarické medicíny Ostrava

SW podpora pro efektivní a kvalitní zdravotní péči – evidence a správa zdravotnických přístrojů
Bc. Michaela Maťašovská - TESCO SW Olomouc

Programová podpora evidence a správy zdravotnických prostředků
Mgr. Ludvík Doležal - EFA Services Praha

Týmová spolupráce v evidenci a správě zdravotnické techniky
Ján Dunaj-Jurčo - IKEM Praha
Ing. Jan Náhlík - IKEM Praha

TÉMATICKÝ OKRUH 2


Zvýšená elektrická bezpečnost a JIP
MUDr. František Jurek - Městská nemocnice Ostrava

Neformální tým ve vztahu k elektrické bezpečnosti pacienta
Ing. Zdeněk Šlégr - IKEM Praha   

Infúzní technika a krevní čerpadla, použitý spotřební materiál – zásadní vliv na kvalitu a bezpečnost zdravotní péče
RNDr. Josef Čihák - ČSZT

Zdravotnické prostředky – jak snížit rizika přenosu infekčních agens
RNDr. Erich Pazdziora, CSc. - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Technické zajištění provozu centra hyperbarické medicíny
Ivo Němec - Centrum hyperbarické medicíny Ostrava

TÉMATICKÝ OKRUH 3

Řízení kompetencí lékařů v ČR – výsledky celonárodní studie
MUDr. František Vlček - Spojená akreditační komise ČR
Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.  - Spojená akreditační komise ČR

BMI a akreditace
Ing. Josef Jirsa - Nemocnice Písek

Kontinuita péče a odpovědnosti – červená nit auditu JCI v NNH
Mgr. B. Vaculíková - Nemocnice Na Homolce Praha

Certifikace oddělení CS systémem kvality ISO 9001:2000 v MN Ostrava
Dagmar Tichopádová - Městská nemocnice Ostrava

Multidisciplinární týmová spolupráce při vyšetření pacienta jódovou kontrastní látkou aplikovanou i.v.
Markéta Dupačová - Nemocnice Písek
Petr Sádlo - Nemocnice Písek

Moderní metody řízení zdravotnického zařízení
Ing. Lenka Jakubův - ČVUT–  Fakulta BMI
Doc.Ing.J.Borovský, Ph.D. - ČVUT–  Fakulta BMI

TÉMATICKÝ OKRUH 4

Interakce předpisů pro použití zdravotnických prostředků
Mgr. Jaroslav Storm - Fakultní nemocnice Hradec Králové

Aktuální informace o změnách v právních předpisech zdravotnických prostředků
MVDr. Irena Víchová - Státní ústav pro kontrolu léčiv

Novinky v legislativě pro radiační ochranu
Ing. Jan Hrabák - Státní Úřad pro jadernou bezpečnost
Mgr. Jaroslav Storm - Fakultní nemocnice Hradec Králové