Čas


Volby 2017
Tisk Email

Výsledky voleb 2017 - 2019

VÝBOR ČSZT 2017 - 2019
   
Ing. Martin Augustynek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing. Vratislav Fabian, Ph.D. ČVUT - FEL
Ing. Petr Gabriel Slezská nemocnice Opava
Ing. Marek Gajovský FN Ostrava
MVDr. Ivana Justová SÚKL
Ing. Radka Kejmarová ÚVN
Ing. Jan Náhílk IKEM
Ing. Jiří Petráček FN Motol
Ing. Zdeněk Šlégr klinický inženýr
   
   
KONTROLNÍ KOMISE ČSZT
   
Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
Ing. Štěpán Holinka LF UK a VFN v Praze
Ing. Ondřej Švagr IKEM

 

 
Tisk Email

VÝBOR A PŘEDSEDNICTVO ČSZT NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2017–2019

 

předseda Ing. Jiří Petráček ved. OZTI FN v Motole
místopředseda Ing. Marek Gajovský ved. OZT FN Ostrava
vědecký tajemník Ing. Martin Augustynek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
hospodář Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. FEL ČVUT
členové Ing. Petr Gabriel Slezská nemocnice Opava
  MVDr. Ivana Justová SÚKL
  Ing. Radka Kejmarová ÚVN
  Ing. Jan Náhlík IKEM
  Ing. Zdeněk Šlégr klinický inženýr
     
KONTROLNÍ KOMISE    
členové doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. VŠB-TU Ostrava
  Ing. Štěpán Holinka 1.LF UK a VFN Praha
  Ing. Ondřej Švagr IKEM
     

 

 
Tisk Email

ŽIVOTOPISY ZVOLENÝCH ČLENŮ VÝBORU ČSZT NA OBDOBÍ 2017 až 2019

 

jméno, titul

funkce v minulém období

 

Ing. Martin AUGUSTYNEK, Ph.D.

člen výboru

Absolvent VŠB -TU Ostrava, obor lékařská elektronika (algoritmy pro řízení kardiostimulátorů na základě fyzické aktivity. Odborný asistent na Katedře kybernetiky a BMI VŠB -TU. Bylo mu uděleno několik patentů v oblasti BMI, je autorem 40 odborných publikací a několika ochran duševního vlastnictví v oboru BMI. Aktivně se podílí na pořádání odborných akcí VŠB–TU Ostrava

Ing. Vratislav FABIÁN, Ph.D.

člen RK, nový člen výboru

Odborný asistent na Katedře fyziky, FEL ČVUT v Praze se zaměřením na výzkum a výuku v oblasti biofyziky, absolvent FEL v oboru biomedicínského inženýrství. Aktivně působící v oblasti zdravotnické metrologie, manažer jakosti Autorizovaného metrologického střediska K127 Medicton Group s.r.o. Autor výukových materiálů a odborných publikací.

Ing. Petr GABRIEL

nový člen výboru

Vedoucí oddělení zdravotnické techniky ve Slezské nemocnici Opava a SZZ Krnov. Biomedicínský inženýr, absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity obrany v Brně. Dříve působil v oboru speciální radioelektroniky u Armády ČR a poté jako vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství v Městské nemocnici Ostrava.

Ing. Marek GAJOVSKÝ

místopředseda

Absolvent VŠB – Technické univerzity Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky – specializace zdravotnická technika. Od roku 1998 vedoucí oddělení zdravotnické techniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dlouhodobá spolupráce v oblasti výchovy a výuky biomedicínských techniků a inženýrů, bakalářské práce, diplomové práce, praxe.

MVDr. Ivana JUSTOVÁ

nový člen výboru

Vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně, obor Všeobecné veterinární lékařství, které doplnila složením atestační zkoušky I. stupně (specializace v oblasti laboratorní a klinické diagnostiky). Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv pracuje od roku 1984 nejprve na pozici odborného pracovníka na oddělení farmakologie a toxikologie. Od roku 1997 je její pracovní činnost zaměřena na oblast zdravotnických prostředků s cílem podílet se na zajištění funkčních a bezpečných zdravotnických prostředků. V současné době pracuje v Sekci zdravotnických prostředků na oddělení vigilance na pozici vedoucí oddělení.

Ing. Radka KEJMAROVÁ

nový člen výboru

V prostředí českého zdravotnictví a nemocnic se pohybuje od ukončení studia střední školy v roce 1995. První zkušenosti jsou spjaty s praxí na operačních sálech více typů a zaměření. Po doplnění technického vzdělání se zaměřuje na oblast zdravotnické techniky nejprve jako technik a od roku 2013 jako vedoucí Oddělení zdravotnické techniky v Ústřední vojenské nemocnici. Od této doby se podílí i na výuce studentů  FBMI později i na TUL jako externí vyučující.  Od počátku roku 2016 je členem managementu Ústřední vojenské nemocnice na pozici Náměstek ředitele pro obchod a realizaci investic, ve které vyjma Oddělení zdravotnické techniky řídí činnost Obchodního oddělení a Oddělení plánování a realizace investic.

Ing. Jan NÁHLÍK

člen RK, nový člen výboru

Absolvent ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství na katedře Kybernetiky a měření. Od ukončení magisterského studia v roce 2007 zaměstnán v Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. Významně se zasazuje o rozvoj informačního systému technické evidence zdravotnických prostředků. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“. Přednáší v rámci denního studia na FEL, akreditovaného programu kabinetu biomedicínské techniky IPVZ i jako aktivní člen České společnosti pro zdravotnickou techniku. Je garantem praxí v oboru specializačního vzdělávání „klinické inženýrství“.

Ing. Jiří PETRÁČEK

předseda

Registrovaný biomedicínský inženýr, vedoucí odboru zdravotnické techniky a investic ve FN Motol, absolvent ČVUT FEL, obor silnoproud, postgraduální studium FEL, obor mikroelektronika a optoelektronika, absolvent VŠE Institutu oceňování majetku. Soudní znalec v oboru zdravotnická technika a oceňování, projektový manažer B dle IPMA, odborný asistent FBMI ČVUT.

Ing. Zdeněk ŠLÉGR

člen výboru

Absolvent ČVUT FEL, obor technická kybernetika. ZT se zabývá od r. 1967, zpočátku implantabilními elektrostimulacemi orgánů a tkání ve VÚEML, po vzniku IKEM vedl skupinu techniků na Kardiologii, po roce 2006 vedl OZT. Podílel se na vzniku zákona 96/2004 a zastupoval BMI/BMT v akreditační komisi MZ ČR. Lektor spolupracující s FBMI a FEL ČVUT a v postgraduálním vzdělávání s IPVZ. Klinický inženýr, zakládající člen ČSZT.

 

 

ŽIVOTOPISY ZVOLENÝCH ČLENŮ  KONTROLNÍ KOMISE ČSZT

NA OBDOBÍ 2017 – 2019

jméno, titul

funkce v minulém období

 

Doc. Ing. Martin ČERNÝ, Ph.D.

Člen RK

absolvent VŠB – TU Ostrava, obor měřící a řídící technika se specializací v biomedicíně. Tam rovněž absolvoval doktorské studium obhajobou disertační práce. Odborný asistent na katedře kybernetiky a BMI. Spolupracuje s FN Ostrava je autorem a spoluautorem publikací (18 v ISI WoK). Aktivně se podílí na pořádání odborných akcí VŠB–TUO.

Ing. Štěpán HOLINKA

 

nový člen RK

2007 až dosud - biomedicínský (od r. 2016 klinický) inženýr na Odboru zdravotnické techniky a 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Zajišťuji správu zdravotnické techniky dle platné legislativy, na pracovišti 3. interny se navíc starám o dodržování metrologického řádu VFN pro standardní měřidla. Podílím se na přípravě poptávkových řízení při nákupu ZP. Provádím drobné mechanické a elektrické opravy lékařské přístrojové techniky, servis a odbornou údržbu v rámci zaškolení od externích firem (2009 až 2012 přístroje firmy BTL Zdravotnická technika a.s; 2011 až dosud  infuzní technika od B.Braun Medical; 2011 až dosud lůžka firmy Linet s.r.o.).Ve VFN v Praze jsem odborným garantem specializačního vzdělávání v oboru "Klinické inženýrství".

Ing. Ondřej ŠVAGR

nový člen RK

Absolvent magisterského studia na ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství (2011) a bakalářského studia na ČVUT FBMI v oboru klinická technika (2009). Od roku 2009 byl zaměstnán jako biomedicínský technik a po absolvování magisterského studia od roku 2011 jako biomedicínský inženýr na Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. V rámci své denní činnosti se specializuje na systémy monitorování životních funkcí a přístrojovou techniku operačních sálů. Je garantem odborné praxe v oboru specializačního vzdělávacího kurzu „klinické inženýrství“. Během profesní praxe získal v roce 2016 specializovanou způsobilost v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“ a „Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve“. V současné době je zařazen do doktorského studia na ČVUT FEL ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.