Čas


Legislativa
Tisk Email

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
 

Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Vyhláška 55/2011Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Nař. vlády č. 31/2010Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

Vyhláška 39/2005 Sb. , kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 

Metodický pokyn k vyhl. 39/2005 Sb.ke studijnímu oboru pro získání odborné způsobilosti biomedicínského technika– minimální požadavky na studijní programy vysokých škol - Věstník MZ ČR č. 10/2010

Vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Vyhláška 189/2009 Sb.  o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

Nařízení vlády 184/2009 Sb.o stanovení výše úhrad za zkoušky

Vyhláška 271/2012Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

Nař. vlády 222/2010 Sb.o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Zákon 18/1997 Sb.  o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně

Vyhláška 73/2010 Sb.o stanovení vyhrazených elektrických technických  zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

AKTUÁLNÍ INFORMACE :

od 1.4.2015 je účinný zákon č. 268/2014 Sb.o zdravotnických prostředcích ze dne 22.10.2014, který je prováděn předpisy:

54/2015 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

55/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

56/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

61/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

62/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

 

a zrušuje:

zákon 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a jeho prováděcí předpisy,

podrobnosti jsou např. na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268/souvislosti

Veřejně přístupnými spolehlivými zdroji právních předpisů v platném znění jsou např. www.portal.gov.cz, www.sagit.cz nebo www.zakonyprolidi.cz