comment Add Comment
Vloženo: Last updated

Akreditované kvalifikační kurzy a specializační vzdělávání

V období od září 2015 do února 2016 proběhly dva běhy akreditovaných kvalifikačních kurzů s celkovým počtem účastníků 36 za oba běhy s výraznou většinovou převahou účastníků v rámci AKK BMI. Od září do prosince probíhaly teoretické kurzy, v lednu a v únoru 2016 pak proběhly týdenní stáže v IKEMu a v Nemocnici Na Homolce a v únoru proběhly první závěrečné zkoušky AKK. Další termíny závěrečných zkoušek pak byly v červnu a v září 2016.

Jednalo se jak o opravné termíny, tak i o náhradní termín pro účastníky, kteří se nemohli z vážných důvodů zúčastnit. Náplní závěrečné zkoušky jsou 4 okruhy a to Bezpečnost používání zdravotnických prostředků (zahrnuje elektrickou bezpečnost, ochranu před ionizujícím zářením, ochranu před účinky plynů a stlačených plynů a ochrana před důsledky chyb měřidel – metrologie), Základy preklinické medicíny, Technický modul a Praktická část obsahující simulované případy. V současné době probíhá sběr zájemců o další běh AKK. Vzhledem k ekonomické efektivnosti je nutné, aby se přihlásilo alespoň 15 zájemců. Zatím není jasné, kdy se tak stane. Je však zřejmé, že v roce 2016 to určitě nebude. Zájemci se mohou hlásit u paní Pavly Pecákové na IPVZ ( pecakova@ipvz.cz). Během ledna a února 2016 došlo také k prodloužení akreditace AKK BMT a BMI do roku 2019. Veškeré podrobnosti (podrobná sdělení, instrukce, vzdělávací program, okruhy k závěrečné zkoušce) o těchto AKK BMT a BMI jsou k dispozici na www stránce IPVZ (pedagogická pracoviště, Katedra biomedicínské techniky – nelékařské obory).

Specializační vzdělávání v oboru Klinické inženýrství (SV KI)

Ve specializačním vzdělávání v oboru Klinické inženýrství (SV KI) proběhly během září až prosince teoretické kurzy základního kmene a dvou zaměření, tj. Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii, cévní chirurgii a Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzívní péči, mimotělní očistě krve. V tom samém čase probíhaly také specializační výcviky, tj. praktické části zejména na akreditovaných pracovištích, kterými jsou IKEM, FNO, FNHK a VFN. V lednu 2016 proběhl 9-denní teoretický kurz pro zaměření Technická podpora v diagnostickém zobrazování a v období od března do dubna pak proběhl teoretický kurz pro zaměření Technická podpora v radioterapii. V únoru 2016, v červnu 2016 a v září 2016 proběhly postupně atestační zkoušky. Těchto atestačních zkoušek se celkově zúčastnilo 24 účastníků. Někteří z účastníků skládali zkoušky ze dvou zaměření. Z těchto zkoušek jsou vesměs pozitivní zkušenosti z hlediska zkušební atestační komise. Je otázkou, zdali je vždy vhodné realizovat atestační zkoušky ze dvou zaměření. Tyto atestační zkoušky lze realizovat i postupně. Co se týče písemných prací, lze je zatím hodnotit jako odpovídající požadavku. Nicméně, v některých případech nebyl až tak zdůrazněn osobní přínos a zkušenosti zkoušeného. Souhrnně lze však konstatovat, že všichni, kteří absolvovali atestační zkoušky, budou zcela jistě přínosem pro své pracoviště, ale i pro celou komunitu techniků a inženýrů ve zdravotnictví a pevně věříme, že se stanou důležitým zárodkem profese Klinického inženýra v ČR, protože se jednalo o historicky první absolventy SV KI. Od září do prosince 2016 je v plánu akcí IPVZ 16 teoretických kurzů během 24 dnů a to opět pro dvě zaměření výše. Souběžně opět probíhají specializační výcviky, tj. praktické části na akreditovaných pracovištích výše. V únoru 2017 se předpokládají atestační zkoušky pro velkou většinu účastníků, kteří nastoupili do SV KI ke konci roku 2012 a o 1 či 2 roky později. Během srpna 2016 podala VFN žádost o akreditaci praktické části pro zaměření Zpracování a analýza biosignálů. Následně bude plánován teoretický kurz pro toto zaměření. Jako poslední důležitý úkol je akreditace vhodného zdravotnického zařízení pro praktickou část v rámci zaměření Technická podpora v diagnostickém zobrazování a Technická podpora v radioterapii. To musí být vše realizováno během období od září do prosince 2016, aby mohly proběhnout vlastní výcviky v 1. pol. 2017 a byla tak dodržena 5 letá lhůta na platnost kurzů. Samotná délka SV KI nemá stanovenu max. délku. Je stanovena pouze min. lhůta a ta je 2 roky. Během konce roku 2016 a 1. pol. 2017 bude probíhat diskuze o náplni a organizaci SV KI, protože platnost akreditace je do roku 2018 a tudíž bude třeba podat žádost o prodloužení během konce roku 2017. Veškeré názory a náměty na náplň a organizaci SV KI jsou vítány a lze je posílat na email vedoucího KBT IPVZ ( hozman@fbmi.cvut.cz). Veškeré podrobnosti (podrobná sdělení, instrukce, vzdělávací program, okruhy k atestační zkoušce) o SV KI jsou uvedeny na www stránce IPVZ (pedagogické pracoviště Katedra biomedicínské techniky – nelékařské obory)

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry BMT IPVZ