Informace o změnách zákona č. 375/2022 Sb., a zákona č. 378/2007 Sb.

Informace o změnách zákona č. 375/2022 Sb., a zákona č. 378/2007 Sb.

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolujeme si Vás informovat o připravovaném návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o těchto změnách naleznete ZDE.

Zpráva z Pracovního dne – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Zpráva z Pracovního dne – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Dne 12.4.2023 proběhl na Novotného lávce tradiční pracovní den ČSZT s názvem Úskalí provozování zdravotnických prostředků.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale
také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.

Nacházíme se v období velkých legislativních změn v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky, a to jak na evropské úrovni (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU)
č. 2017/745 (MDR)), tak i na národní úrovni (Zákon 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro). Zavedení nové legislativy do praxe bude v
tomto roce důležitým úkolem pro všechny poskytovatele zdravotních služeb i další fyzické či právnické osoby zabývající se nakládáním se zdravotnickými prostředky. Proto se jednalo o
stěžejní téma tohoto pracovního dne. Věřím, že pozvaní odborníci nám poskytli ucelený přehled o legislativních změnách, které mají dopad na používání zdravotnických prostředků v praxi.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Software jako zdravotnický prostředek a budoucnost s umělou inteligencí

Software jako zdravotnický prostředek a budoucnost s umělou inteligencí

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o konferenci s názvem Software jako zdravotnický prostředek a budoucnost s umělou inteligencí, která je pořádána pod záštitou pod záštitou děkana FBMI ČVUT ve dnech 11.5.2023

Konference je zaměřena na zákonnou regulaci softwaru, který je zdravotnickým prostředkem a naplnění požadavků nutných pro jeho uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR) o zdravotnických prostředcích. Konference účastníkům nabídne také informace o velmi diskutovaném tématu – zdravotnické prostředky využívající umělou inteligenci (AI) a jaký je současný stav návrhu nařízení Evropské unie o umělé inteligenci. Dalším tématem je kybernetická bezpečnost v oblasti zdravotnických prostředků. Účastníci konference budou mít možnost si také poslechnout organizace, které mají zkušenost s implementací strategie návrhu, vývoje a validace softwaru zdravotnického prostředku.

Pozvánka s programem konference je ke stažení ZDE

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom poděkovali všem, kteří se aktivně zúčastnili proběhlých voleb.

Do výboru ČSZT byli zvoleni:

 • prof. Ing. Martin AUGUSTYNEK,Ph.D.
 • Ing. Nela BENEŠOVÁ
 • Ing. Jiří PETRÁČEK
 • Ing. Marek GAJOVSKÝ, MBA
 • Ing. Vratislav FABIÁN, Ph.D.
 • Ing. Ondřej ŠVAGR
 • Ing. Radka KEJMAROVÁ, MBA
 • Ing. Petr GABRIEL
 • Ing. Petra PŘÍHODOVÁ

Do revizní komise ČSZT byli zvoleni:

 • Ing. Jan NÁHLÍK
 • Ing. Tereza KISLINGEROVÁ
 • prof. Ing. Martin ČERNÝ, Ph.D.

Jednotlivé funkce budou ustanoveny v rámci schůze nového výboru, která proběhne dne 10.3.2023. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Zápis z volební komise je ke stažení ZDE.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na budoucí spolupráci.

Za výbor ČSZT Martin Augustynek

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Volby proběhnou elektronicky v termínu 16.1. – 22.1.2023

Vážení členové České společnosti pro zdravotnickou techniku,

rádi bychom Vás informovali, že volby do výboru a revizní komise ČSZT pro období 2023 – 2026 proběhnou elektronicky v termínu 16.1. – 22.1.2023.

Všem platným členům (člen s platným členstvím v roce 2022/2023 = zaplaceným členským poplatkem) přijde na jejich registrovanou e-mailovou adresu pozvánka z gReception s výzvou k hlasování. Každý člen může hlasovat dle instrukcí v emailu. Je po třeba hlasovat 2x a to pro kandidáty do výboru společnosti a pro kandidáty do revizní komise.

Finální kandidátka je k nahlédnutí zde. O výsledku voleb budete informováni.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Organizační výbor společnosti ČSZT.

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Vážení členové České společnosti pro zdravotnickou techniku,

rádi bychom Vás informovali o připravovaných volbách do výboru společnosti a revizní komise, které proběhnou v lednu příštího roku (01/2023).

Za tímto účelem si dovolujeme oslovit celou členskou základnu s možností Vaši kandidatury do výboru společnosti. V případě, že by jste rádi v nadcházejících volbách kandidovali do výboru či revizní komise ČSZT, prosím o zaslání Vašeho krátkého CV (max 10 řádku textu) na e-mail z.technika@cszt.cz , do předmětu zprávy prosím uveďte ČSZT VOLBY 2023. Prosím také o uvedení informace, zda chcete kandidovat do výboru společnosti nebo do revizní komise. Sběr kandidátek probíhá do 15.11.2022.

Pro kandidaturu do výboru společnosti platí dvě omezení,

1.    Kandidovat může každý aktivní člen společnosti (člen s platným členstvím v roce 2022/2023 = zaplaceným členským poplatkem)

2.    Za danou organizaci může kandidovat pouze jedna osoba.

Vedení ČSZT si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kandidaturu zamítnout a sestavit kandidátku v souladu s Volebním řádem a Stanovami ČSZT.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Organizační výbor společnosti ČSZT.

Plnění povinností při používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb

Plnění povinností při používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o aktualizaci pokynu pro poskytovatele zdravotních služeb dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákona č.268/2014sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a příslušných prováděcích předpisů. Pokyn byl zveřejněn na stránkách NIZP. Samotný dokument je ke stažení zde.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče IX.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče IX.

9. a 10. června 2022 proběhla v Domě techniky Pardubice konference Kvalita zdravotní péče IX. – Zdravotnické technologie a postupy dnešní doby, kterou jsme uspořádali společně s Česká asociací sester, Společností radiologických asistentů ČR a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Vvěřím, že i po poněkud delším tříletém intervalu jsme navázali na tradiční a stále aktuální téma „Kvalita zdravotní péče“. Šlo v pořadí již o IX. setkání všech, kteří se o kvalitu ve zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispět k jejímu trvalému růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdravotnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravotnických prostředků v lékařské či ošetřovatelské praxi, a v neposlední řadě ti, co pro ně spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného servisu až po jejich náležitou likvidaci. Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování výsledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a monografií. Nestačí jen pregraduální vzdělání, i zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání a veškerá vědecká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM). Měli bychom se proto i v covidové době držet výsledků poznání publikovaných v seriózních odborných článcích a nepomáhat v šíření nepodložených a účelově zkreslených dezinformací. Používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je modulováno s trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Jsme však povinni diskutovat dopady všech legislativních změn v praxi a podávat podněty našim zákonodárcům.

Vzájemná spolupráce a porozumění jsou rovněž důležité aspekty Vaší odborné činnosti. Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicínskou účinnost a bezpečnost, hlavní složky kvality zdravotní péče. Ale bez prokázání svých odborných znalostí a dovedností se Vám nemusí podařit stanovení tzv. kompetenčního rozhraní, tedy obhajoby činností, které jsou výlučně ve Vaší gesci. Není to úloha lehká a k této otázce by měly společně přispět také obě odborné společnosti, a to jak ČSZT, tak ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu  je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností.

  Všechny předášky, které byly na této konferenci předesny jsou k dispozici ke stažení v sekci Archiv nebo přímo na tomto odkazu.                    

MUDr. František Jurek

Cyklus seminářů pro interní audity v prostředí MDR

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o Cyklu seminářů pro interní audity MDR, kterou pořádá sesterská Česká společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP.
Přednáškový cyklus je zaměřený na systematické vzdělávání v oblasti interních auditů při plnění požadavků nařízení EU 2017/745 od odborníků v oblasti systémů kvality, posuzování shody a tvorby technické dokumentace zdravotnických prostředků.

Kapacita je omezena, registrace probíhá předem prostřednictvím emailu: mdr@fbmi.cvut.cz.
Mezní termín pro zaslání přihlášek na celý cyklus a první přednášku je 11. března 2022.
Po tomto datu již nebude možné hlásit se na celý soubor přednášek.

Pozvánku na celý cyklus přednášek naleznete zde.

Cyklus seminářů zaměřený na problematiku MDR

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o Cyklu seminářů zaměřených na problematiku MDR a osob odpovědných za dodržování právních předpisů dle nařízení EU 2017/745, kterou pořádá sesterská Česka společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP.
Cyklus přednášek je věnovaných Osobám odpovědných za dodržování právních předpisů MDR a její role ve firmách.
Základní orientace v problematice posuzování shody zdravotnických prostředků podle požadavků nařízení EU 2017/745 u výrobců a zplnomocněných zástupců zdravotnických prostředků.
Kapacita je omezena, registrace probíhá předem prostřednictvím emailu: mdr@fbmi.cvut.cz.
Mezní termín pro zaslání přihlášek na celý cyklus a první přednášku je 5. prosince 2021.
Po tomto datu již nebude možné hlásit se na celý soubor přednášek.

Pozvánku na celý cyklus přednášek naleznete zde.

Pozvánku na první přednášku naleznete zde.