KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE X. – Směřování a budoucnost zdravotnických technologií

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE X. – Směřování a budoucnost zdravotnických technologií

Dne 13. – 14.6.2024 proběhne tradiční v pořadí již 10tý ročník konference, který se opět koná na tradičním místě, kterým je Dům Techniky v Pardubicích.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

těší mne, že se i v dnešní internetové době pravidelně, ale především osobně setkáváme a diskutujeme stále aktuální téma „Kvalita zdravotní péče“.  Nad tímto tématem se setkáváme více než 20 let a letošní konference se tak stává jubilejní. Půjde v pořadí již o X. setkání všech, kteří se o kvalitu ve zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispívat k jejímu trvalému růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdravotnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravotnických prostředků v lékařské či ošetřovatelské péči, a v neposlední řadě ti, co pro ně komplexně spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného servisu až po jejich náležitou likvidaci.

Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování výsledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a monografií. Rozvoj oboru biomedicínské inženýrství je rychlý, proto jen pregraduální vzdělání nestačí. I zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání, rutinní praxe i veškerá vědecká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM).

Je důležité čerpat poznání našich předchůdců, tj. analyticko-synteticky pracovat s obrovským množstvím dat z oblasti zdravotnických technologií a využít je pro přesnější či nové vize a cíle jejich využití. Technizace zdravotnictví jde kupředu stále rychleji. Není to tak dávno co jsme měli k dispozici rentgenový snímek, jednokanálový EKG monitor, defibrilátor a dnes nám do diagnostiky a terapie vstupuje umělá inteligence. Čas ukáže, zda to bude dobrý sluha, který nalezne své uplatnění ve zdravotnictví. Nicméně, věříme snad všichni, že i při stále rostoucím počtu a druhů stále sofistikovanějších zdravotnických prostředků, bude ve všech oborech potřeba lidského faktoru, odborníků se znalostmi, zkušenostmi a kompetenčním rozhraním, které „stroj“ nikdy nenahradí.

Letošní, 10. jubilejní ročník konference „Kvalita zdravotní péče“ je věnován směřování a budoucnosti zdravotnických technologií. Nutnou podmínkou růstu kvality v této oblasti je vzájemná spolupráce a porozumění napříč všemi zdravotnickými odbornostmi. Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicínskou účinnost a bezpečnost jejich použití, hlavních složek kvality zdravotní péče.

Není to úloha lehká a k této otázce trvale a společně přispívají obě odborné společnosti oboru BMI, a to jak ČSZT, tak ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností. Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biomedicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.

MUDr. František Jurek

Program konference je ke stažení ZDE

Zpráva z Pracovního dne – Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu

Zpráva z Pracovního dne – Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu

Dne 18.10.2023 proběhl již tradičně na Novotného lávce v Praze Pracovní den na téma Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky. Rozsáhlé legislativní změny neprobíhají aktuálně pouze v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky (MDR). V loňském roce nabyly účinnost právní předpisy, které představují největší změnu v oblasti vyhrazených technických zařízení za posledních 40 let (zákon č. 250/2021 Sb.). Dopady těchto změn, zejména v oblasti vyhrazených elektrických technických zařízení, ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům, byly diskutovány v prvním bloku přednášek.

Odpolední blok přednášek byl zaměřen na oblast kybernetické bezpečnosti, stávající legislativní požadavky i připravovaný nový zákon o kybernetické bezpečnosti, s jehož účinností se předběžně počítá od druhé poloviny roku 2024. Už nyní je jasné, že navrhovaný zákon přinese celou řadu změn také pro poskytovatelé zdravotní péče a výrobce zdravotnických prostředků. Na tyto změny, spojené se zajištěním kybernetické bezpečnosti ve zdravotnickém provozu, je potřeba včas reagovat a připravit potřebné procesy a infrastrukturu.

Příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Pracovní den – Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu

Pracovní den – Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu

Dne 18.10.2023 se již tradičně na Novotného lávce v Praze uskuteční Pracovní den na téma Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu.

Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.

Rozsáhlé legislativní změny neprobíhají aktuálně pouze v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky (MDR). V loňském roce nabyly účinnost právní předpisy, které představují největší změnu v oblasti vyhrazených technických zařízení za posledních 40 let (zákon č. 250/2021 Sb.). Dopady těchto změn, zejména v oblasti vyhrazených elektrických technických zařízení, ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům, budou diskutovány v prvním bloku přednášek.

Odpolední blok přednášek pak bude zaměřen na oblast kybernetické bezpečnosti, stávající legislativní požadavky i připravovaný nový zákon o kybernetické bezpečnosti, s jehož účinností se předběžně počítá od druhé poloviny roku 2024. Už nyní je jasné, že navrhovaný zákon přinese celou řadu změn také pro poskytovatelé zdravotní péče a výrobce zdravotnických prostředků. Na tyto změny, spojené se zajištěním kybernetické bezpečnosti ve zdravotnickém provozu, je potřeba včas reagovat a připravit potřebné procesy a infrastrukturu.

Program pracovního dne je ke stažení ZDE

Informace o změnách zákona č. 375/2022 Sb., a zákona č. 378/2007 Sb.

Informace o změnách zákona č. 375/2022 Sb., a zákona č. 378/2007 Sb.

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolujeme si Vás informovat o připravovaném návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o těchto změnách naleznete ZDE.

Zpráva z Pracovního dne – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Zpráva z Pracovního dne – Úskalí provozování zdravotnických prostředků

Dne 12.4.2023 proběhl na Novotného lávce tradiční pracovní den ČSZT s názvem Úskalí provozování zdravotnických prostředků.

Pracovní den byl určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale
také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.

Nacházíme se v období velkých legislativních změn v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky, a to jak na evropské úrovni (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU)
č. 2017/745 (MDR)), tak i na národní úrovni (Zákon 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro). Zavedení nové legislativy do praxe bude v
tomto roce důležitým úkolem pro všechny poskytovatele zdravotních služeb i další fyzické či právnické osoby zabývající se nakládáním se zdravotnickými prostředky. Proto se jednalo o
stěžejní téma tohoto pracovního dne. Věřím, že pozvaní odborníci nám poskytli ucelený přehled o legislativních změnách, které mají dopad na používání zdravotnických prostředků v praxi.

Všechny příspěvky, které byly na tomto webináři prezentovány, jsou se souhlasem autorů ke stažení zde nebo v sekci Archiv.

Software jako zdravotnický prostředek a budoucnost s umělou inteligencí

Software jako zdravotnický prostředek a budoucnost s umělou inteligencí

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o konferenci s názvem Software jako zdravotnický prostředek a budoucnost s umělou inteligencí, která je pořádána pod záštitou pod záštitou děkana FBMI ČVUT ve dnech 11.5.2023

Konference je zaměřena na zákonnou regulaci softwaru, který je zdravotnickým prostředkem a naplnění požadavků nutných pro jeho uvedení na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR) o zdravotnických prostředcích. Konference účastníkům nabídne také informace o velmi diskutovaném tématu – zdravotnické prostředky využívající umělou inteligenci (AI) a jaký je současný stav návrhu nařízení Evropské unie o umělé inteligenci. Dalším tématem je kybernetická bezpečnost v oblasti zdravotnických prostředků. Účastníci konference budou mít možnost si také poslechnout organizace, které mají zkušenost s implementací strategie návrhu, vývoje a validace softwaru zdravotnického prostředku.

Pozvánka s programem konference je ke stažení ZDE

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom poděkovali všem, kteří se aktivně zúčastnili proběhlých voleb.

Do výboru ČSZT byli zvoleni:

 • prof. Ing. Martin AUGUSTYNEK,Ph.D.
 • Ing. Nela BENEŠOVÁ
 • Ing. Jiří PETRÁČEK
 • Ing. Marek GAJOVSKÝ, MBA
 • Ing. Vratislav FABIÁN, Ph.D.
 • Ing. Ondřej ŠVAGR
 • Ing. Radka KEJMAROVÁ, MBA
 • Ing. Petr GABRIEL
 • Ing. Petra PŘÍHODOVÁ

Do revizní komise ČSZT byli zvoleni:

 • Ing. Jan NÁHLÍK
 • Ing. Tereza KISLINGEROVÁ
 • prof. Ing. Martin ČERNÝ, Ph.D.

Jednotlivé funkce budou ustanoveny v rámci schůze nového výboru, která proběhne dne 10.3.2023. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách společnosti. Zápis z volební komise je ke stažení ZDE.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na budoucí spolupráci.

Za výbor ČSZT Martin Augustynek

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Volby proběhnou elektronicky v termínu 16.1. – 22.1.2023

Vážení členové České společnosti pro zdravotnickou techniku,

rádi bychom Vás informovali, že volby do výboru a revizní komise ČSZT pro období 2023 – 2026 proběhnou elektronicky v termínu 16.1. – 22.1.2023.

Všem platným členům (člen s platným členstvím v roce 2022/2023 = zaplaceným členským poplatkem) přijde na jejich registrovanou e-mailovou adresu pozvánka z gReception s výzvou k hlasování. Každý člen může hlasovat dle instrukcí v emailu. Je po třeba hlasovat 2x a to pro kandidáty do výboru společnosti a pro kandidáty do revizní komise.

Finální kandidátka je k nahlédnutí zde. O výsledku voleb budete informováni.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Organizační výbor společnosti ČSZT.

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Volby do výboru a revizní komise ČSZT na období 2023 – 2026

Vážení členové České společnosti pro zdravotnickou techniku,

rádi bychom Vás informovali o připravovaných volbách do výboru společnosti a revizní komise, které proběhnou v lednu příštího roku (01/2023).

Za tímto účelem si dovolujeme oslovit celou členskou základnu s možností Vaši kandidatury do výboru společnosti. V případě, že by jste rádi v nadcházejících volbách kandidovali do výboru či revizní komise ČSZT, prosím o zaslání Vašeho krátkého CV (max 10 řádku textu) na e-mail z.technika@cszt.cz , do předmětu zprávy prosím uveďte ČSZT VOLBY 2023. Prosím také o uvedení informace, zda chcete kandidovat do výboru společnosti nebo do revizní komise. Sběr kandidátek probíhá do 15.11.2022.

Pro kandidaturu do výboru společnosti platí dvě omezení,

1.    Kandidovat může každý aktivní člen společnosti (člen s platným členstvím v roce 2022/2023 = zaplaceným členským poplatkem)

2.    Za danou organizaci může kandidovat pouze jedna osoba.

Vedení ČSZT si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kandidaturu zamítnout a sestavit kandidátku v souladu s Volebním řádem a Stanovami ČSZT.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Organizační výbor společnosti ČSZT.

Plnění povinností při používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb

Plnění povinností při používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb

Vážené členky a členové České společnosti pro zdravotnickou techniku, dovolte abychom Vás informovali o aktualizaci pokynu pro poskytovatele zdravotních služeb dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákona č.268/2014sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a příslušných prováděcích předpisů. Pokyn byl zveřejněn na stránkách NIZP. Samotný dokument je ke stažení zde.