Vedení ČSZT

Výbor

Registrovaný biomedicínský inženýr, vedoucí odboru zdravotnické techniky a investic ve FN Motol, absolvent ČVUT FEL, obor silnoproud, postgraduální studium FEL, obor mikroelektronika a optoelektronika, absolvent VŠE Institutu oceňování majetku. Soudní znalec v oboru zdravotnická technika a oceňování, projektový manažer B dle IPMA, odborný asistent FBMI ČVUT.

Absolvent VŠB – Technické univerzity Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky – specializace zdravotnická technika. Od roku 1998 vedoucí oddělení zdravotnické techniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dlouhodobá spolupráce v oblasti výchovy a výuky biomedicínských techniků a inženýrů, bakalářské práce, diplomové práce, praxe.

Registrovaný biomedicínský inženýr, vedoucí odboru zdravotnické techniky a investic ve FN Motol, absolvent ČVUT FEL, obor silnoproud, postgraduální studium FEL, obor mikroelektronika a optoelektronika, absolvent VŠE Institutu oceňování majetku. Soudní znalec v oboru zdravotnická technika a oceňování, projektový manažer B dle IPMA, odborný asistent FBMI ČVUT.

Odborný asistent na Katedře fyziky, FEL ČVUT v Praze se zaměřením na výzkum a výuku v oblasti biofyziky, absolvent FEL v oboru biomedicínského inženýrství. Aktivně působící v oblasti zdravotnické metrologie, manažer jakosti Autorizovaného metrologického střediska K127 Medicton Group s.r.o. Autor výukových materiálů a odborných publikací.

Vedoucí oddělení zdravotnické techniky ve Slezské nemocnici Opava a SZZ Krnov. Biomedicínský inženýr, absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity obrany v Brně. Dříve působil v oboru speciální radioelektroniky u Armády ČR a poté jako vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství v Městské nemocnici Ostrava.

Vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně, obor Všeobecné veterinární lékařství, které doplnila složením atestační zkoušky I. stupně (specializace v oblasti laboratorní a klinické diagnostiky). Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv pracuje od roku 1984 nejprve na pozici odborného pracovníka na oddělení farmakologie a toxikologie. Od roku 1997 je její pracovní činnost zaměřena na oblast zdravotnických prostředků s cílem podílet se na zajištění funkčních a bezpečných zdravotnických prostředků. V současné době pracuje v Sekci zdravotnických prostředků na oddělení vigilance na pozici vedoucí oddělení.

V prostředí českého zdravotnictví a nemocnic se pohybuje od ukončení studia střední školy v roce 1995. První zkušenosti jsou spjaty s praxí na operačních sálech více typů a zaměření. Po doplnění technického vzdělání se zaměřuje na oblast zdravotnické techniky nejprve jako technik a od roku 2013 jako vedoucí Oddělení zdravotnické techniky v Ústřední vojenské nemocnici. Od této doby se podílí i na výuce studentů  FBMI, později i na TUL jako externí vyučující.  Od počátku roku 2016 je členem managementu Ústřední vojenské nemocnice na pozici Náměstek ředitele pro obchod a realizaci investic, ve které vyjma Oddělení zdravotnické techniky řídí činnost Obchodního oddělení a Oddělení plánování a realizace investic.

Absolvent ČVUT FEL, obor technická kybernetika. ZT se zabývá od r. 1967, zpočátku implantabilními elektrostimulacemi orgánů a tkání ve VÚEML, po vzniku IKEM vedl skupinu techniků na Kardiologii, po roce 2006 vedl OZT. Podílel se na vzniku zákona 96/2004 a zastupoval BMI/BMT v akreditační komisi MZ ČR. Lektor spolupracující s FBMI a FEL ČVUT a v postgraduálním vzdělávání s IPVZ. Klinický inženýr, zakládající člen ČSZT.

Absolvent ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství na katedře Kybernetiky a měření. Od ukončení magisterského studia v roce 2007 zaměstnán v Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. Významně se zasazuje o rozvoj informačního systému technické evidence zdravotnických prostředků. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“. Přednáší v rámci denního studia na FEL, akreditovaného programu kabinetu biomedicínské techniky IPVZ i jako aktivní člen České společnosti pro zdravotnickou techniku. Je garantem praxí v oboru specializačního vzdělávání „klinické inženýrství“.

Kontrolní komise

Absolvent VŠB – TU Ostrava, obor měřící a řídící technika se specializací v biomedicíně. Tam rovněž absolvoval doktorské studium obhajobou disertační práce. Odborný asistent na katedře kybernetiky a BMI. Spolupracuje s FN Ostrava je autorem a spoluautorem publikací (18 v ISI WoK). Aktivně se podílí na pořádání odborných akcí VŠB–TUO.

2007 až dosud – biomedicínský (od r. 2016 klinický) inženýr na Odboru zdravotnické techniky a 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Zajišťuji správu zdravotnické techniky dle platné legislativy, na pracovišti 3. interny se navíc starám o dodržování metrologického řádu VFN pro standardní měřidla. Podílím se na přípravě poptávkových řízení při nákupu ZP. Provádím drobné mechanické a elektrické opravy lékařské přístrojové techniky, servis a odbornou údržbu v rámci zaškolení od externích firem (2009 až 2012 přístroje firmy BTL Zdravotnická technika a.s; 2011 až dosud  infuzní technika od B.Braun Medical; 2011 až dosud lůžka firmy Linet s.r.o.).Ve VFN v Praze jsem odborným garantem specializačního vzdělávání v oboru „Klinické inženýrství“.

Absolvent magisterského studia na ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství (2011) a bakalářského studia na ČVUT FBMI v oboru klinická technika (2009). Od roku 2009 byl zaměstnán jako biomedicínský technik a po absolvování magisterského studia od roku 2011 jako biomedicínský inženýr na Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. V rámci své denní činnosti se specializuje na systémy monitorování životních funkcí a přístrojovou techniku operačních sálů. Je garantem odborné praxe v oboru specializačního vzdělávacího kurzu „klinické inženýrství“. Během profesní praxe získal v roce 2016 specializovanou způsobilost v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“ a „Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve“. V současné době je zařazen do doktorského studia na ČVUT FEL ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.