Vedení ČSZT

Vedení ČSZT


VÝBOR


Ing. Jiří Petráček
Ing. Jiří Petráček

Ing. Jiří Petráček

Předseda

Registrovaný biomedicínský inženýr, vedoucí odboru zdravotnické techniky a investic ve FN Motol, absolvent ČVUT FEL, obor silnoproud, postgraduální studium FEL, obor mikroelektronika a optoelektronika, absolvent VŠE Institutu oceňování majetku. Soudní znalec v oboru zdravotnická technika a oceňování, projektový manažer B dle IPMA, odborný asistent FBMI ČVUT.


doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Místopředseda

Absolvent VŠB -TU Ostrava, obor lékařská elektronika. Docent na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB -TU. Garant studijního programu Biomedicínská technika. Je autorem řady odborných publikací a výukových textů v oblasti biomedicínského inženýrství, původcem několika ochran duševního vlastnictví v oboru BMI. Aktivně se podílí na pořádání odborných akcí nejen na VŠB–TU Ostrava.

Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.


Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

Vědecký tajemník

Odborný asistent na Katedře fyziky, FEL ČVUT v Praze se zaměřením na výzkum a výuku v oblasti biofyziky, absolvent FEL v oboru biomedicínského inženýrství. Aktivně působící v oblasti zdravotnické metrologie, manažer jakosti Autorizovaného metrologického střediska K127 Medicton Group s.r.o. Autor výukových materiálů a odborných publikací.


Ing. Radka Kejmarová, MBA

Hospodářka

V prostředí českého zdravotnictví a nemocnic se pohybuje od ukončení studia střední školy v roce 1995. První zkušenosti jsou spjaty s praxí na operačních sálech více typů a zaměření. Po doplnění technického vzdělání se zaměřuje na oblast zdravotnické techniky nejprve jako technik a od roku 2013 jako vedoucí Oddělení zdravotnické techniky v Ústřední vojenské nemocnici. Od této doby se podílí i na výuce studentů  FBMI, později i na TUL jako externí vyučující.  Od počátku roku 2016 je členem managementu Ústřední vojenské nemocnice na pozici Náměstek ředitele pro obchod a realizaci investic, ve které vyjma Oddělení zdravotnické techniky řídí činnost Obchodního oddělení a Oddělení plánování a realizace investic.

Ing. Radka Kejmarová, MBA
Ing. Radka Kejmarová, MBA


Ing. Petr Gabriel

Ing. Petr Gabriel

Člen výboru

Vedoucí oddělení zdravotnické techniky ve Slezské nemocnici Opava a SZZ Krnov. Biomedicínský inženýr, absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity obrany v Brně. Dříve působil v oboru speciální radioelektroniky u Armády ČR a poté jako vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství v Městské nemocnici Ostrava.


Ing. Marek Gajovský

Člen výboru

Absolvent VŠB – Technické univerzity Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky – specializace zdravotnická technika. Od roku 1998 vedoucí oddělení zdravotnické techniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dlouhodobá spolupráce v oblasti výchovy a výuky biomedicínských techniků a inženýrů, bakalářské práce, diplomové práce, praxe.

Ing. Marek Gajovský
Ing. Marek Gajovský


Ing. Ondřej Švagr
Ing. Ondřej Švagr

Ing. Ondřej Švagr

Člen výboru

Absolvent magisterského studia na ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství (2011) a bakalářského studia na ČVUT FBMI v oboru klinická technika (2009). Od roku 2009 byl zaměstnán jako biomedicínský technik a po absolvování magisterského studia od roku 2011 jako biomedicínský inženýr na Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. V rámci své denní činnosti se specializuje na systémy monitorování životních funkcí a přístrojovou techniku operačních sálů. Je garantem odborné praxe v oboru specializačního vzdělávacího kurzu „klinické inženýrství“. Během profesní praxe získal v roce 2016 specializovanou způsobilost v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“ a „Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve“. V současné době je zařazen do doktorského studia na ČVUT FEL ve studijním programu Umělá inteligence a biokybernetika.


MVDr. Ivana Justová

Členka výboru

Vystudovala Vysokou školu veterinární v Brně, obor Všeobecné veterinární lékařství, které doplnila složením atestační zkoušky I. stupně (specializace v oblasti laboratorní a klinické diagnostiky). Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv pracuje od roku 1984 nejprve na pozici odborného pracovníka na oddělení farmakologie a toxikologie. Od roku 1997 je její pracovní činnost zaměřena na oblast zdravotnických prostředků s cílem podílet se na zajištění funkčních a bezpečných zdravotnických prostředků. V současné době pracuje v Sekci zdravotnických prostředků na oddělení vigilance na pozici vedoucí oddělení.


Ing. Nela Benešová
Ing. Nela Benešová

Ing. Nela Benešová

Členka výboru, tajemnice

Absolventka ČVUT v Praze, FBMI, oboru Přístroje a metody pro biomedicínu (2011). V roce 2013 získala odbornou způsobilost biomedicínský inženýr a v roce 2017 získala dvě specializované způsobilosti klinický inženýr v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitace, intenzivní péči, mimotělní očistě krve“ a „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“. Od ukončení vysokoškolského studia pracuje ve FN v Motole, kde působí jako klinický inženýr a hlavní metrolog nemocnice. Zasloužila se o zavedení metrologického systému do nemocnice. V současné době řídí velký investiční projekt včetně všech navázaných profesí a připravuje se na certifikaci IPMA projektového manažera. V rámci všedního provozu zajišťuje správu zdravotnické techniky a náležitosti s tím spojeny na několika klinikách. Udržuje metrologické činnosti v aktuálním stavu v celé nemocnici. Provádí BTK a servis infuzní techniky. Aktivně se podílí na vzdělávacích akcích v oblasti metrologie a zdravotnické techniky. Pravidelně zajišťuje blokovou výuku na Masarykově univerzitě.


KONTROLNÍ KOMISE


doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Předseda komise

Absolvent VŠB – TU Ostrava, obor měřící a řídící technika se specializací v biomedicíně. Tam rovněž absolvoval doktorské studium obhajobou disertační práce. Odborný asistent na katedře kybernetiky a BMI. Spolupracuje s FN Ostrava je autorem a spoluautorem publikací (18 v ISI WoK). Aktivně se podílí na pořádání odborných akcí VŠB–TUO.

doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Ing. Jan Náhlík
Ing. Jan Náhlík

Ing. Jan Náhlík

Člen komise

Absolvent ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství na katedře Kybernetiky a měření. Od ukončení magisterského studia v roce 2007 zaměstnán v Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. Významně se zasazuje o rozvoj informačního systému technické evidence zdravotnických prostředků. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“. Přednáší v rámci denního studia na FEL, akreditovaného programu kabinetu biomedicínské techniky IPVZ i jako aktivní člen České společnosti pro zdravotnickou techniku. Je garantem praxí v oboru specializačního vzdělávání „klinické inženýrství“.


Ing. Václav Čejka

Člen komise

Klinický inženýr se zaměřením na analýzu a zpracování biologických signálů. Od roku 2019 člen týmu techniků Ústřední vojenské nemocnice. V letech 2013 – 2019 zaměstnán na Neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako biomed. inženýr v neurofyziologických laboratořích. Lektor odborného kmene specializačního vzdělávání v oboru „klinický inženýr“ (2016-2019). Zakládající člen sekce Nelékařských pracovníků v neurofyziologii ČSKN ČLS JEP. Vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (2013 – současnost). Technická podpora privátních elektrofyziologických laboratoří (Poliklinika I.P. Pavlova, Neurologické centrum Praha, s.r.o.). Absolvent oboru biomedicínský inženýr Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze (2008 – 2013). V současnosti postgraduální student v programu Biomedicínské inženýrství na FBMI ČVUT (od 2015). 

Ing. Václav Čejka
Ing. Václav Čejka