Vedení ČSZT

Vedení ČSZT


VÝBOR


Ing. Jiří Petráček
Ing. Jiří Petráček

Ing. Jiří Petráček

Předseda

Registrovaný biomedicínský inženýr, vedoucí odboru zdravotnické techniky a investic ve FN Motol, absolvent ČVUT FEL, obor silnoproud, postgraduální studium FEL, obor mikroelektronika a optoelektronika, absolvent VŠE Institutu oceňování majetku. Soudní znalec v oboru zdravotnická technika a oceňování, projektový manažer B dle IPMA, odborný asistent FBMI ČVUT.


Ing. Marek Gajovský

Místopředseda

Absolvent VŠB – Technické univerzity Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky – specializace zdravotnická technika. Od roku 1998 vedoucí oddělení zdravotnické techniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dlouhodobá spolupráce v oblasti výchovy a výuky biomedicínských techniků a inženýrů, bakalářské práce, diplomové práce, praxe.

Ing. Marek Gajovský
Ing. Marek Gajovský

Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

Vědecký tajemník

Odborný asistent na Katedře fyziky, FEL ČVUT v Praze se zaměřením na výzkum a výuku v oblasti biofyziky, absolvent FEL v oboru biomedicínského inženýrství. Aktivně působící v oblasti zdravotnické metrologie, manažer jakosti Autorizovaného metrologického střediska K127 Medicton Group s.r.o. Autor výukových materiálů a odborných publikací.


Ing. Radka Kejmarová, MBA

Hospodářka

V prostředí českého zdravotnictví a nemocnic se pohybuje od ukončení studia střední školy v roce 1995. První zkušenosti jsou spjaty s praxí na operačních sálech, a to v oborech chirurgie, hrudní chirurgie, urologie a ortopedie. Po dokončení technického vzdělání se zaměřuje na oblast zdravotnické techniky nejprve jako technik na operačních sálech a od roku 2013 jako vedoucí Oddělení zdravotnické techniky v Ústřední vojenské nemocnici. V té době se podílí i na výuce studentů FBMI později i na TUL jako externí vyučující.  Od počátku roku 2016 je členem managementu Ústřední vojenské nemocnice na pozici Náměstek ředitele pro investice, obchod a zdravotnickou techniku, ve které vyjma Oddělení zdravotnické techniky řídí činnost Oddělení veřejných zakázek, Oddělení nákupu a distribuce a Oddělení plánování a realizace investic.

Ing. Radka Kejmarová, MBA
Ing. Radka Kejmarová, MBA

Ing. Ondřej Švagr
Ing. Ondřej Švagr

Ing. Ondřej Švagr

Člen výboru

Absolvent magisterského studia na ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství (2011) a bakalářského studia na ČVUT FBMI v oboru klinická technika (2009). Od roku 2009 byl zaměstnán jako biomedicínský technik a po absolvování magisterského studia od roku 2011 jako biomedicínský inženýr na Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. V rámci své denní činnosti se specializuje na systémy monitorování životních funkcí a přístrojovou techniku operačních sálů. Je garantem odborné praxe v oboru specializačního vzdělávacího kurzu „klinické inženýrství“. Během profesní praxe získal v roce 2016 specializovanou způsobilost v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“ a „Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve“. V současné době je zařazen do doktorského studia na ČVUT FBMI ve studijním programu Biomedicínská a klinická technika.


prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Člen výboru

Absolvent VŠB – TU Ostrava, obor Technická kybernetika. V současnosti profesor v oboru Biomedicínské inženýrství, působí na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství na FEI, VŠB –TU Ostrava, kde je garantem studijního programu Biomedicínská technika. Autor a spoluautor řady odborných publikací v oboru.

Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
prof. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Ing. Petr Gabriel

Ing. Petr Gabriel

Člen výboru

Vedoucí oddělení zdravotnické techniky ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov. Klinický inženýr, absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Univerzity obrany v Brně. Dříve působil v oboru speciální radioelektroniky u Armády ČR a poté jako vedoucí oddělení biomedicínského inženýrství v Městské nemocnici Ostrava a vedoucí Oddělení zdravotnické techniky ve Slezské nemocnici v Opavě.


Ing. Petra Příhodová

Členka výboru

Absolventka VUT v Brně, FEKT, oboru Biomedicínské inženýrství (2011). V roce 2011 získala odbornou způsobilost biomedicínský inženýr a v roce 2016 ukončila specializační vzdělávání a získala způsobilost klinického inženýra v oboru Klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve“. Od ukončení VŠ studia pracovala ve FN Motol jako biomedicínský inženýr. Koordinovala instalace nové zdravotnické techniky na rekonstruovaných COS pro děti a Oddělení urgentního příjmu pro děti. Následně zajišťovala technickou podporu při prvních operačních výkonech s novou zdravotnickou technikou. Následně koordinovala projekt rekonstrukce Oddělení urgentního příjmu pro dospělé nejen z pohledu zdravotnických technologií, ale včetně všech návazných profesí. Současně se starala o přidělená oddělení z pohledu zákona o zdravotnických prostředcích, prováděla interní BTK a řešila servis ZT. Byla součástí týmu zajišťující technickou podporu Klinického informačního systému na oddělení ARO. Od roku 2021 pracuje na pozici biomedicínský inženýr v Nemocnici Jihlava, p.o. Podílí se nejen na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků, ale také na realizaci investic. V současné době se připravuje na roli biomedicínského inženýra u robotických operací.

Ing. Petra Příhodová

Ing. Petra Příhodová


Ing. Nela Benešová
Ing. Nela Benešová

Ing. Nela Benešová

Členka výboru, tajemnice

Absolventka ČVUT v Praze, FBMI, oboru Přístroje a metody pro biomedicínu (2011). V roce 2013 získala odbornou způsobilost biomedicínský inženýr a v roce 2017 získala dvě specializované způsobilosti klinický inženýr v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitace, intenzivní péči, mimotělní očistě krve“ a „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“.

Od ukončení vysokoškolského studia pracuje ve FN v Motole, kde působí jako klinický inženýr a hlavní metrolog nemocnice. Zasloužila se o zavedení metrologického systému do nemocnice. Řídila a dovedla do úspěšného závěru velký investiční projekt včetně všech navázaných profesí a podílela se na několika dalších investičních projektech. V rámci všedního provozu zajišťuje správu zdravotnické techniky a náležitosti s tím spojeny na několika klinikách. Udržuje metrologické činnosti v aktuálním stavu v celé nemocnici. Provádí BTK a servis infuzní techniky. Od roku 2020 je členem pracovního týmu ČMI, který podal žádost o jmenování oznámeným subjektem pro oblast posuzování shody zdravotnických prostředků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/745, o zdravotnických prostředcích (MDR). Aktivně se podílí na vzdělávacích akcích v oblasti metrologie a zdravotnické techniky. Pravidelně zajišťuje blokovou výuku na Masarykově univerzitě


KONTROLNÍ KOMISE


prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Předseda komise

Absolvent VŠB – TU Ostrava, obor měřící a řídící technika se specializací v biomedicíně. Tam rovněž absolvoval doktorské studium obhajobou disertační práce. Odborný asistent na katedře kybernetiky a BMI. Spolupracuje s FN Ostrava je autorem a spoluautorem publikací (18 v ISI WoK). Aktivně se podílí na pořádání odborných akcí VŠB–TUO.

doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Ing. Jan Náhlík
Ing. Jan Náhlík

Ing. Jan Náhlík

Člen komise

Absolvent ČVUT FEL v oboru biomedicínského inženýrství na katedře Kybernetiky a měření. Od ukončení magisterského studia v roce 2007 zaměstnán v Oddělení zdravotnické techniky IKEM, kde se podílí na všech aspektech technické podpory, správy a evidence zdravotnických prostředků. Významně se zasazuje o rozvoj informačního systému technické evidence zdravotnických prostředků. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru klinické inženýrství se zaměřením „Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii“. Přednáší v rámci denního studia na FEL, akreditovaného programu kabinetu biomedicínské techniky IPVZ i jako aktivní člen České společnosti pro zdravotnickou techniku. Je garantem praxí v oboru specializačního vzdělávání „klinické inženýrství“.


Ing. Tereza Kislingerová

Člen komise

Absolventka FBMI ČVUT v oboru biomedicínské inženýrství. Od roku 2020 zaměstnána jako biomedicínský technik a po absolvování magisterského studia od roku 2022 jako biomedicínský inženýr na Oddělení biomedicínského inženýrství FN Motol. Na klinikách pediatrie, dětského kardiocentra a nemocniční lékárny zajišťuje správu zdravotnické techniky. V rámci studia na FBMI ČVUT oceněna Cenou Josefa Hlávky a Cenou Stanislava Hanzla za mimořádné studijní výsledky. 

Ing. Tereza Kislingerová