Stanovy

ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU,  z.s.

článek 1

Základní ustanovení

1. Česká společnost pro zdravotnickou techniku (dále ČSZT) je dobrovolný nezávislý odborný spolek sdružující členy, kteří mají zájem o technické obory ve zdravotnictví. Statut ČSZT je zapsaný spolek.

2. ČSZT působí na území České republiky.

3. ČSZT je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze 1, Novotného lávka 200/5.

4. ČSZT je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností a podílí se na jeho majetku.

5. ČSZT vyvíjí činnost v souladu se svými stanovami a rozhodnutími výboru společnosti.

6. Statutárním zástupcem ČSZT je předseda společnosti.


článek 2

Poslání a cíle ČSZT

1. Sdružuje techniky a zájemce o obor zdravotnické techniky, biomedicínského inženýrství a příbuzných oborů, rozvíjí dobrovolnou činnost členů a vytváří podmínky k uspokojení jejich odborných a společenských potřeb a zájmů,

2. Hlavní činnosti ČSZT jsou:
a) vzdělávací (pořádání odborných konferencí, symposií, seminářů a kurzů),

b) přednášková a publikační, poradenská, konzultační a expertní,

c) spolupráce se společnostmi obdobného zaměření v ČR i zahraničí,

d) spolupráce se státními orgány a organizacemi působícími v oboru,

e) spolupráce při tvorbě koncepcí odborné úrovně všech stupňů výuky v oboru ZT včetně studia nástavbového,

f) hájení profesionálních zájmů členů a posilování stavovské sounáležitosti,

g) informační včetně webových stránek.


článek 3

Členství v ČSZT

1. Individuálním členem ČSZT může být každý občan ČR starší 18 let, který se ztotožňuje s posláním ČSZT. Se souhlasem výboru se stává členem ČSZT též cizí státní příslušník.

2. Individuální členství vzniká registrací u výboru ČSZT nebo v pobočce, která je součástí ČSZT.

3. Individuální členství zaniká oznámením člena, vyloučením člena při hrubém porušení stanov, neplacením členských příspěvků po dobu dvou let.

4. Individuální člen má právo

a) využívat výhody plynoucí z členství v ČSZT,

b) volit a být volen do všech volených orgánů ČSZT,

c) podávat návrhy, připomínky a stížnosti a obracet se na ČSZT při řešení odborných ev. stavovských problémů.

5. Individuální člen je povinen

a) dodržovat stanovy ČSZT,

b) řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen nebo jmenován,

c) hájit zájmy ČSZT a svou prací a jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu.

d) platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši.

6. Kolektivním členem ČSZT může být právní subjekt působící v ČR i v zahraničí, jehož činnost je slučitelná s posláním ČSZT.

7. Kolektivní členství vzniká registrací u výboru ČSZT, zaniká písemným oznámením člena, případně zrušením členství, neplní-li kolektivní člen po dobu 2 let podmínky členství.

8. Kolektivní člen má právo

a) získávat od ČSZT informace, stanoviska, posudky, expertízy, odborné publikace a využívat další služby a výhody,

b) být informován o všech akcích ČSZT,

c) vysílat své zástupce na odborné akce ČSZT za zvýhodněných podmínek,

d) předkládat návrhy na uspořádání odborných akcí a požadovat pomoc při řešení otázek odborně příslušejících ČSZT,

e) volit do všech volitelných orgánů ČSZT s počtem 3 hlasů.

9. Kolektivní člen je povinen

a) dodržovat stanovy ČSZT,

b) platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši,

c) přispívat k uskutečnění akcí pořádaných ve spolupráci s ČSZT,

d) umožňovat svým pracovníkům aktivní účast v činnosti ČSZT.


článek 4

Organizační struktura ČSZT

Orgány a organizační složky ČSZT jsou valná hromada členů ČSZT, výbor ČSZT, předsednictvo ČSZT, kontrolní komise ČSZT, odborné skupiny a pobočky ČSZT.

1. Nejvyšším orgánem ČSZT je valná hromada členů, kterou svolává výbor jednou za 3 roky.

Valná hromada ČSZT

a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období, Jednání lze nahradit uveřejněním vyjmenovaných materiálů na webu ČSZT a členové jej schvalují písemně.

b) volí členy výboru ČSZT a kontrolní komisi ČSZT. Volba výboru a kontrolní komise ČSZT může proběhnout též korespondenčním způsobem na základě volebního řádu ČSZT.

c) rozhoduje o zániku ČSZT a majetkové likvidaci.

2. Nejvyšším orgánem ČSZT mezi zasedáními valné hromady je výbor ČSZT. Má 7 až 9 členů.

Výbor ČSZT

a) volí ze svého středu předsednictvo, jmenovitě předsedu, místopředsedu, vědeckého tajemníka, hospodáře a jmenuje tajemníka,

b) odpovídá za svou činnost valné hromadě a plní její usnesení;zasedá nejméně 4x ročně,

c) projednává a schvaluje zaměření odborné činnosti a rozpočet ČSZT pro běžný rok,

d) projednává doporučení a závěry kontrolní komise,

e) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy a dalšími subjekty včetně zahraničních,

f) jmenuje své zástupce do jiných tuzemských i zahraničních orgánů a organizací.

3. Předsednictvo ČSZT

a) odpovídá za svou činnost výboru ČSZT a organizuje a řídí činnost ČSZT mezi zasedáními výboru,

b) řídí práci sekretariátu ČSZT.

4. Kontrolní komise ČSZT

a) kontroluje dodržování stanov a dohlíží na hospodaření ČSZT podle obecně platných právních norem,

b) za svoji činnost odpovídá valné hromadě ČSZT a vyjadřuje se ke zprávě o činnosti výboru ČSZT a o hospodaření ČSZT,

5. Odborné skupiny (OS)

a) vytvářejí členové ČSZT podle blíže specifikované odborné činnosti,

b) vznikají na základě návrhu členů nebo výboru ČSZT,

c) činnost OS řídí výbor zvolený členy OS. Předseda OS je nevoleným členem výboru ČSZT;

d) činnost OS je hrazena z rozpočtu ČSZT s přihlédnutím k jejímu ekonomickému přínosu pro ČSZT.

6. Pobočky ČSZT

a) Členové ČSZT na velkých pracovištích se mohou sdružovat v  pobočných spolcích (pobočkách) s počtem nejméně 10 členů.

b) Pobočka je organizační článek ČSZT a je odborně a ekonomicky samostatná. Její činnost se řídí stanovami ČSZT a obecně platnými právními normami.

c) Pobočka zprostředkovává svým členům členství v ČSZT a její členové mají práva individuálních členů ČSZT.

d) Ve své činnosti vychází pobočka z článků 2 a 3 těchto stanov.

e) Může vyvíjet hospodářskou činnost v souladu s obecně platnými právními normami.

f) Nejvyšším orgánem pobočky je členská schůze, která rozhoduje na své úrovni o činnosti a volených orgánech.

g) Má právo navrhnout ve volbách do výboru za pobočku 1 kandidáta.


článek 5

Hospodaření

Hospodaření ČSZT se řídí rozpočtem, který schvaluje výbor ČSZT vždy na období kalendářního roku

1. Hospodaření s majetkem se řídí obecně platnými právními předpisy a ČSZT nakládá s majetkem v souladu se zájmy a potřebami svých členů.

2. Majetek tvoří hmotné statky a finanční prostředky sloužící k ekonomickému zajištění činnosti vyplývající z poslání ČSZT.

3. Finanční prostředky ČSZT jsou

a) členské příspěvky individuálních členů

b) členské příspěvky kolektivních členů

c) dotace, subvence a dary

d) příjmy vyplývající z vlastní odborné a hospodářské činnosti

4. Výši členských příspěvků a způsob výběru stanoví výbor ČSZT

5. Za hospodaření ČSZT zodpovídá výboru hospodář a tajemník

Hospodaření poboček ČSZT

se řídí obecně platnými právními předpisy a rozpočtem, který na období kalendářního roku schvaluje členská schůze.

1. Pobočky předkládají samostatně daňové přiznání FÚ, kde jsou registrovány.

2. Finanční prostředky poboček jsou

a) členské příspěvky individuálních členů

b) dotace, subvence a dary

c) příjmy vyplývající z vlastní odborné a hospodářské činnosti.


článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Jménem ČSZT je oprávněn jednat předseda, další členové ČSZT jen na základě pověření.

2. Jménem pobočky ČSZT je oprávněn jednat její předseda.

3. O zániku ČSZT a majetkové likvidaci rozhoduje valná hromada ČSZT nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů.

schválila valná hromada ze dne 18.10.2023
za správnost: Ing. Nela Benešová
tajemnice ČSZT

Logo České společnosti pro zdravotnickou techniku