• Kvalita zdravotní péče X.

  13. a 14. června 2024

  Dům techniky Pardubice

  Téma konference je směřování a budoucnosti zdravotnických technologií.

  Můžete se těšit na zajímavé přednášející, Vaše kolegy a kolegyně z praxe a také zástupce spřátelených odborných společností a vzdělávacích institucí v oboru Biomedicínské inženýrství.

  Kapacita konference byla naplněna a již není možné se přihlásit.

  Děkujeme za Váš zájem!

Poslání České společnosti pro zdravotnickou techniku

ČSZT vznikla 24.2.1990 se záměrem sdružit inženýry, lékaře, techniky a další zdravotnické pracovníky, kteří mají zájem o zdravotnickou techniku, poskytovat jim informace a spolu se státními institucemi, školami a dalšími organizacemi působícími v tomto oboru umožňovat zvyšování jejich kvalifikace. ČSZT též působí jako sdružení expertů pro potřeby oboru zdravotnická technika. Společnost je zakládajícím členem ČSVTS.

Aktivity

ČSZT je aktivním účastníkem tvorby legislativních norem týkajících se zdravotnické techniky, postavení biomedicínských inženýrů a techniků ve zdravotnictví a jejich vzdělávání, včetně vzdělávání pregraduálního a postgraduálního.

Pořádá odborné akce zaměřené na bezpečné a spolehlivé aplikace zdravotnické techniky podle Zákona 375/2022 Sb., na celoživotní vzdělávání technických zdravotnických pracovníků podle Zákona č. 96/2004 Sb. a vytváří podmínky pro mezioborovou spolupráci ve zdravotnických týmech tvořených lékaři, sestrami, biomedicínskými inženýry a dalšími zdravotnickými pracovníky. Tradiční je aktuální sledování technických norem a jejich propagace do praxe oboru.

V posledních letech se ČSZT zaměřuje také na speciální technická zařízení nemocničních budov (elektro, mediplyny, klima,…) nezbytná pro komplexní technickou bezpečnost a spolehlivost poskytované zdravotní péče.

Členové ČSZT, kteří jsou vedoucími pracovníky ve špičkových zdravotnických zařízeních, spolupracují s technickými VŠ se studijními programy BMI a BMT a významně přispívají k teoretické i praktické přípravě studentů. ČSZT se ve spolupráci se ČSBMILI ČLS J.E.Purkyně podílí na vytváření systému celoživotního vzdělávání pro techniky ve zdravotnictví.

ČSZT má zástupce v akreditační komisi MZ ČR a spolupracuje s mnoha institucemi státní správy, zkušebními a kontrolními ústavy a s vysokoškolskými pracovišti: Elektrotechnický zkušební ústav, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český metrologický institut, Strojírenský zkušební ústav, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno, FEL ČVUT Praha, FBMI ČVUT Kladno, VŠB TU Ostrava, ÚBMI FEKT VUT Brno,  ÚZS TU Liberec a další.

Hlavními partnery ČSZT při pořádání odborných akcí a při tvorbě koncepce postavení techniků ve zdravotnictví jsou kromě škol a vyjmenovaných institucí zejména Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně, Společnost radiologických asistentů ČR, Radiologická společnost ČLS J. E. Purkyně a Česká asociace sester.

Naši partneři a spřátelené instituce