KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE X. – Směřování a budoucnost zdravotnických technologií

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE X. – Směřování a budoucnost zdravotnických technologií

Dne 13. – 14.6.2024 proběhne tradiční v pořadí již 10tý ročník konference, který se opět koná na tradičním místě, kterým je Dům Techniky v Pardubicích.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

těší mne, že se i v dnešní internetové době pravidelně, ale především osobně setkáváme a diskutujeme stále aktuální téma „Kvalita zdravotní péče“.  Nad tímto tématem se setkáváme více než 20 let a letošní konference se tak stává jubilejní. Půjde v pořadí již o X. setkání všech, kteří se o kvalitu ve zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispívat k jejímu trvalému růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdravotnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravotnických prostředků v lékařské či ošetřovatelské péči, a v neposlední řadě ti, co pro ně komplexně spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného servisu až po jejich náležitou likvidaci.

Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování výsledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a monografií. Rozvoj oboru biomedicínské inženýrství je rychlý, proto jen pregraduální vzdělání nestačí. I zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání, rutinní praxe i veškerá vědecká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM).

Je důležité čerpat poznání našich předchůdců, tj. analyticko-synteticky pracovat s obrovským množstvím dat z oblasti zdravotnických technologií a využít je pro přesnější či nové vize a cíle jejich využití. Technizace zdravotnictví jde kupředu stále rychleji. Není to tak dávno co jsme měli k dispozici rentgenový snímek, jednokanálový EKG monitor, defibrilátor a dnes nám do diagnostiky a terapie vstupuje umělá inteligence. Čas ukáže, zda to bude dobrý sluha, který nalezne své uplatnění ve zdravotnictví. Nicméně, věříme snad všichni, že i při stále rostoucím počtu a druhů stále sofistikovanějších zdravotnických prostředků, bude ve všech oborech potřeba lidského faktoru, odborníků se znalostmi, zkušenostmi a kompetenčním rozhraním, které „stroj“ nikdy nenahradí.

Letošní, 10. jubilejní ročník konference „Kvalita zdravotní péče“ je věnován směřování a budoucnosti zdravotnických technologií. Nutnou podmínkou růstu kvality v této oblasti je vzájemná spolupráce a porozumění napříč všemi zdravotnickými odbornostmi. Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicínskou účinnost a bezpečnost jejich použití, hlavních složek kvality zdravotní péče.

Není to úloha lehká a k této otázce trvale a společně přispívají obě odborné společnosti oboru BMI, a to jak ČSZT, tak ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností. Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biomedicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.

MUDr. František Jurek

Program konference je ke stažení ZDE

Pracovní den – Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu

Pracovní den – Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu

Dne 18.10.2023 se již tradičně na Novotného lávce v Praze uskuteční Pracovní den na téma Bezpečnostní aspekty zdravotnického provozu.

Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým pracovníkům všech zaměření (lékařům, sestrám, biomedicínským technikům a inženýrům), ale také zástupcům soukromých společností zabývajících se zdravotnickými prostředky.

Rozsáhlé legislativní změny neprobíhají aktuálně pouze v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky (MDR). V loňském roce nabyly účinnost právní předpisy, které představují největší změnu v oblasti vyhrazených technických zařízení za posledních 40 let (zákon č. 250/2021 Sb.). Dopady těchto změn, zejména v oblasti vyhrazených elektrických technických zařízení, ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům, budou diskutovány v prvním bloku přednášek.

Odpolední blok přednášek pak bude zaměřen na oblast kybernetické bezpečnosti, stávající legislativní požadavky i připravovaný nový zákon o kybernetické bezpečnosti, s jehož účinností se předběžně počítá od druhé poloviny roku 2024. Už nyní je jasné, že navrhovaný zákon přinese celou řadu změn také pro poskytovatelé zdravotní péče a výrobce zdravotnických prostředků. Na tyto změny, spojené se zajištěním kybernetické bezpečnosti ve zdravotnickém provozu, je potřeba včas reagovat a připravit potřebné procesy a infrastrukturu.

Program pracovního dne je ke stažení ZDE

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče IX.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče IX.

9. a 10. června 2022 proběhla v Domě techniky Pardubice konference Kvalita zdravotní péče IX. – Zdravotnické technologie a postupy dnešní doby, kterou jsme uspořádali společně s Česká asociací sester, Společností radiologických asistentů ČR a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Vvěřím, že i po poněkud delším tříletém intervalu jsme navázali na tradiční a stále aktuální téma „Kvalita zdravotní péče“. Šlo v pořadí již o IX. setkání všech, kteří se o kvalitu ve zdravotnictví, viděnou z jakéhokoliv úhlu pohledu zajímají a mohou přispět k jejímu trvalému růstu. Jsou to zejména ti, kteří vykonávají své povolání jak ve specializovaných zdravotnických týmech v pozicích biomedicínských techniků či inženýrů, tak uživatelé zdravotnických prostředků v lékařské či ošetřovatelské praxi, a v neposlední řadě ti, co pro ně spravují zdravotnické prostředky na všech úrovních, od odborné garance jejich pořízení, průkazné evidence, údržby a přípravy pro jejich bezpečné použití, garanci odborného servisu až po jejich náležitou likvidaci. Vaše odborná činnost se však neobejde bez sledování vývoje oboru, bez sledování výsledků vědecké práce soustředěné do Vašich alma mater, bez čtení odborných periodik a monografií. Nestačí jen pregraduální vzdělání, i zákon vyžaduje pro zdravotnická povolání trvalé postgraduální vzdělávání. Nelze nepřipomenout, že naše poznávání a veškerá vědecká práce je založena na principu Evidence Based Medicine (EBM). Měli bychom se proto i v covidové době držet výsledků poznání publikovaných v seriózních odborných článcích a nepomáhat v šíření nepodložených a účelově zkreslených dezinformací. Používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je modulováno s trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Jsme však povinni diskutovat dopady všech legislativních změn v praxi a podávat podněty našim zákonodárcům.

Vzájemná spolupráce a porozumění jsou rovněž důležité aspekty Vaší odborné činnosti. Je zárukou zavádění nových zdravotnických technologií a postupů zvyšujících medicínskou účinnost a bezpečnost, hlavní složky kvality zdravotní péče. Ale bez prokázání svých odborných znalostí a dovedností se Vám nemusí podařit stanovení tzv. kompetenčního rozhraní, tedy obhajoby činností, které jsou výlučně ve Vaší gesci. Není to úloha lehká a k této otázce by měly společně přispět také obě odborné společnosti, a to jak ČSZT, tak ČSBMILI. Ke zdárnému průběhu  je však zapotřebí zpětné vazby, tj. Vašich zkušeností.

  Všechny předášky, které byly na této konferenci předesny jsou k dispozici ke stažení v sekci Archiv nebo přímo na tomto odkazu.                    

MUDr. František Jurek

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.

Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.

13. a 14. června 2019 proběhla v Domě techniky Pardubice konference Kvalita zdravotní péče VIII. – Moderní zdravotnické technologie a postupy, kterou jsme uspořádali společně s Česká asociací sester a Společností radiologických asistentů ČR.

Hlavní téma v pořadí již VIII. konference bylaopět „Kvalita zdravotní péče“, na kterou pohlížíme již tradičně z několika úhlů pohledu. Konference proto byla proto určena všem, kdo se zabývají či pracují v lékařských a ošetřovatelských profesích, zejména těm, kteří na současném stupni technizace a komputerizace medicíny spolupracují s biomedicínskými inženýry a techniky, těm, kteří výzkumem, výrobou, servisem i v provozu moderní medicínu podporují, i těm, kteří se věnují vzdělávacímu procesu ve zdravotnických oborech, a to jak v pregraduální, tak v postgraduální fázi studia. Vzájemná spolupráce zdravotnických a nezdravotnických profesí garantuje inovace zdravotnických technologií a postupů, zvyšuje jejich medicínskou účinnost a bezpečnost, tj. kvalitu zdravotní péče.

K úspěchům v preventivní i akutní medicíně, tj. ve zvyšování „potenciálu zdraví“ a ve zlepšování „kvality zdraví“ jednotlivců i populací, nemalou měrou přispívají zdravotnické prostředky, jejichž složitost (inteligence) se nejen rychle zvyšuje, ale přechází z klasických zdravotnických prostor do zdravotně-sociálních institucí a do domácího prostředí. To však vyžaduje jejich instalaci, dohled i servis. Bude pro stárnoucí populaci potřeba nové technické zdravotnické profese?

Regulace vzdělávání zdravotníků, stanovení jejich činností, kompetencí i používání zdravotnických prostředků v českém zdravotnickém systému je dána trvale se měnící legislativou respektující směrnice Evropské unie. Je však žádoucí diskutovat nad dopady všech příslušných změn v praxi a případně podávat podněty našim zákonodárcům. Těšíme se na Vaši účast, nejen pasivní, ale zejména aktivní. Podělte se o své zkušenosti, názory a doporučení s auditoriem, které se zde v Pardubicích nejen dlouhodobě kultivuje, ale hlavně garantuje pracovní, odborné i společenské postavení absolventů oboru „biomedicínské inženýrství“ v českém zdravotnictví.

Všechny předášky, které byly na této konferenci předesny jsou k dispozici ke stažení v sekci Archiv nebo přímo na tomto odkazu.

Česká společnost pro zdravostnickou techniku -  Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.
Česká společnost pro zdravostnickou techniku – Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.
Česká společnost pro zdravostnickou techniku - Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.
Česká společnost pro zdravostnickou techniku – Zpráva z konference Kvalita zdravotní péče VIII.

Sdílejte: